Alternativa mått på resursutnyttjandet på arbetsmarknaden förbättrar inflationsanalysen

Nyhet, Staff memo Kan alternativa, mer disaggregerade mått på resursutnyttjandet på arbetsmarknaden förbättra inflationsprognoserna? Det undersöker Caroline Flodberg, Marie Hesselman och Mårten Löf i ett staff memo.

Riksbanken använder i huvudsak aggregerade mått på total arbetslöshet eller olika gap för att analysera sambandet mellan resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och inflationen. Men många andra mått på resursutnyttjandet på arbetsmarknaden – så som exempelvis långtidsarbetslösheten och sysselsättningsgraden i åldersgruppen 25-34 år – har högre samvariation med inflationen än den totala arbetslösheten.

Ingen enskild indikator är dock överlägset bättre än andra på att förutsäga inflationstakten och det spelar stor roll vilken tidsperiod som undersöks. Resultaten ska därför tolkas med viss försiktighet. Men sammantaget talar de ändå för att analysen av inflationen blir bättre om den kompletteras med en bredare uppsättning av mått på resursutnyttjandet på arbetsmarknaden.


Av Caroline Flodberg, Marie Hesselman och Mårten Löf. Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-11-08