Bättre transparens bidrar till ekonomisk utveckling och minskar riskerna för finansiella kriser

Ekonomisk kommentar, Nyhet Bristande transparens hos banker kan leda till lägre förtroende och problem för hela det finansiella systemet. Under finanskrisen kunde inte bankernas risker observeras och mätas tillräckligt väl. Sen dess har transparenskraven reglerats, men allteftersom uppstår nya risker som behöver beaktas, som exempelvis klimatrisker.

Denna ekonomiska kommentar beskriver utvecklingen av transparens i det globala banksystemet, varför transparens är viktigt och vilka effekter en otillräcklig transparens har på finansiell stabilitet. Rådgivaren Niklas Frykström som har skrivit rapporten för även en diskussion om bankernas pågående arbete med klimatrisker.

Förtroende mellan motparter förutsätter tillgång till rättvisande information som är relevant och förståelig. Aktörer behöver ha en korrekt uppfattning om vilka risker som tas vid ett engagemang med en motpart. Riksbanken har länge haft en drivande roll och förespråkat förbättrade transparenskrav hos de svenska storbankerna om olika finansiella risker. Ett av Riksbankens verktyg är rapporten Finansiell stabilitet där vi bland annat gett rekommendationer och beskrivit hur väl de svenska storbankerna uppfyller likviditetsmått. Inom problemlån har Riksbanken tryckt på att transparensen bör öka för att investerare bättre ska kunna förstå riskerna och kvaliteten i bankernas låneportföljer.

Viktigt med global standardisering och harmonisering kring hållbarhet och klimat

Riksbanken vill också gärna se en förbättrad transparens inom klimatrelaterade risker. Internationellt pågår flera projekt för att öka transparensen om risker kring hållbarhet och klimat, exempelvis utökad rapportering och jämförbar standardiserad information. Men det råder oklarheter om vilka krav som gäller med flera pågående parallella internationella standarder kring hållbarhet. Det är därför viktigt att myndigheter, banker och organisationer som tar fram de nya regelverken samarbetar så att informationen blir användbar och förståelig för intressenterna.

Här fyller banker en viktig roll med att redovisa sina exponeringar mot klimatrisker. De svenska storbankerna tar idag fram hållbarhetsrapporter vilket är ett steg i rätt riktning. Men mer kan göras inom exempelvis klimatavtryck och relaterade nyckeltal som används för att bedöma hållbarhetsutvecklingen.

Ett effektivt transparensramverk främjar klimatomställningen och kan på sikt möjliggöra bättre och mer gröna investeringar. En förbättrad transparens leder till att bankerna får incitament att inte ta för stora risker, och sannolikheten minskar för att stress i en del av banksystemet sprids till andra delar.

_____________________________________________________________________
Författare: Niklas Frykström, verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-11-03