Höga och stigande finansiella sårbarheter kan ha betydelse för den framtida ekonomiska tillväxten

Nyhet, Staff memo Höga och snabbt stigande finansiella risker och sårbarheter medför en större risk för en kraftigt negativ ekonomisk tillväxt i framtiden. Det visar Riksbankens senaste analys av riskmåttet Growth-at-Risk (GaR). Staff memot ”Kvantifiering av systemrisker med GaR” av författarna Dominika Krygier och Tamás Vasi är en uppföljning av ett Staff memo från hösten 2021 och presenterar en mer framåtblickande analys av nedsidesriskerna med hjälp av GaR.

För att förstå hur höga och växande finansiella risker och sårbarheter kan påverka den ekonomiska tillväxten i framtiden har författarna beräknat riskmåttet GaR på ett till tre års sikt utifrån dagens makrofinansiella förhållanden. Dessa förhållanden representeras av systemriskindikatorn  och avser att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i det finansiella systemet. Resultaten visar bland annat att marginaleffekten av ökande risker och sårbarheter i det finansiella systemet är negativ för BNP-tillväxten. De visar också att finansiella kriser kan bli både längre och djupare om de föregås av stigande finansiella risker och sårbarheter. Detta betyder att skattningen av riskmåttet GaR blir högre (mer negativt) när hänsyn tas till de makroekonomiska förhållandena.

GaR kopplar ihop ett statistiskt tillvägagångssätt med ekonomisk teori om samspelet mellan finansiell stabilitet, makrofinansiella förhållanden och realekonomin, och gör det möjligt att följa hur riskerna för kraftigt negativa ekonomiska utfall utvecklas. På så sätt är GaR ett bra inslag i analysen av finansiella risker och sårbarheter, och i diskussionen om hur dessa kan hanteras.


Av Dominika Krygier och Tamás Vasi, ekonomer vid avdelningen för finansiell stabilitet

Staff memo

I ett Staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i Staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-05-20