Riksbanken har reviderat de etiska reglerna

Nyhet Riksbanken har reviderat sina etiska regler efter direktionsbeslut den 29 juni. De etiska reglerna ska vägleda Riksbankens medarbetare i etiska frågor och klargöra hur de bör agera för att värna om allmänhetens förtroende för Riksbanken. Syftet med revideringen är att öka tydligheten samt underlätta för medarbetarna att efterleva reglerna. De reviderade etiska reglerna träder i kraft den 1 november 2022.

De nya reglerna omfattar i huvudsak följande viktiga förändringar:

  • Avsnitt om offentlighet- och sekretess har lagts till.
  • Omarbetning och förtydliganden i avsnitten om jäv och bisysslor.
  • Tydligare information kring vilka som omfattas av skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument samt i vilken omfattning.
  • Tydligare regler kring medarbetares lån och egen handel i finansiella instrument.
  • Tydligare placeringsrekommendationer och vad dessa innebär.
  • Tydligare utbildningsansvar. 
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-07-06