Riksbankens remissvar om Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2024-2027

Nyhet, Remissvar Sveriges statskuld ska enlig budgetlagen förvaltas inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Riksbankens direktion anser att Riksgäldens förslag för förvaltningen är förenliga med dessa.

Direktionen menar dock att det bör noteras att kronan försvagats kraftigt sedan 2021 och Riksbanken bedömer att den idag är undervärderad. Den svaga kronan gör det svårare för Riksbanken att nå inflationsmålet nu när inflationen är hög.

Direktionen anser därför att regeringen och Riksgälden i dagsläget bör överväga att pausa eller åtminstone minska takten i avvecklingen av statsskuldens valutaexponering. Avvecklingen, med hänsyn tagen till belopp och tidsperiod, väntas inte ge några större direkta effekter på växelkursen. Det är dock olyckligt att Riksgälden, efter beslut av regeringen, säljer svenska kronor medan Riksbanken köper kronor i ett läge när kronan under en längre tid har försvagats på ett omotiverat sätt. Investerarna kan ha svårt att förstå en sådan ordning. Eftersom kronan bedöms vara undervärderad borde en sådan paus heller inte leda till högre kostnader för statens upplåning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-10-04