Riksbankens yttrande om Riksrevisionens rapport

Nyhet, Remissvar Riksbanken delar Riksrevisionens syn att värdepappersköpen överlag genomförts på ett transparent sätt och med ett gediget beslutsunderlag, men att riskerna kunde ha redovisats tydligare. Liksom Riksrevisionen ser Riksbanken värdepappersköp som ett viktigt verktyg även framöver när det uppstår stora störningar på de finansiella marknaderna. Till skillnad från Riksrevisionen ser dock Riksbanken att det kan uppstå omständigheter i framtiden där köp av värdepapper också kan vara ett lämpligt sätt att påverka inflationen. Det skriver Riksbanken i sitt yttrande till Riksrevisionens granskning av Riksbankens värdepappersköp 2015-2021.

Riksrevisionen anser i sin granskning av Riksbankens köp av värdepapper 2015-2021 att köpen överlag genomfördes på ett transparent sätt och med gedigna beslutsunderlag men att det finns utrymme för förbättringar. Riksbanken håller med om att värdepapperköpens förväntade kostnader, risker och sidoeffekter kunde ha beskrivits tydligare.

Riksbanken håller med om Riksrevisionens bedömning att värdepappersköpen i inledningen av pandemin minskade dess påverkan på ekonomin genom att motverka den finansiella stressen, hålla ränteläget lågt och upprätthålla en fungerande kreditförsörjning. När det uppstår stora störningar på de finansiella marknaderna, som hotar den finansiella stabiliteten och påverkar den penningpolitiska transmissionsmekanismen, kommer värdepappersköp att vara ett viktigt verktyg även framöver.

Effekterna av värdepappersköp för att stimulera tillväxt och inflation är osäkra, särskilt i situationer när finansiella marknader fungerar normalt. I normala situationer kommer styrränteförändringar att vara det huvudsakliga verktyget för penningpolitiken. Det kan dock även i framtiden uppstå situationer där köp av värdepapper kan vara ett lämpligt sätt att påverka inflationen. Tröskeln för sådana åtgärder kommer att vara hög. Det gäller särskilt köp av privata värdepapper. Det kan uppstå lägen då styrräntan kommer nära sin nedre gräns och när trovärdigheten för inflationsmålet är hotad. Ett alternativ är då att sänka räntan till negativt territorium så mycket det går, men det finns osäkerhet och risker även med en sådan åtgärd. Ett annat alternativ är att finanspolitiken mer aktivt inriktas på att stabilisera inflationen. När styrräntan kommit nära sin nedre gräns och när trovärdigheten för inflationsmålet är hotad är alla åtgärder förknippade med svårigheter, det gäller värdepappersköp såväl som alternativa sätt att stimulera ekonomin – som negativ styrränta eller mer expansiv finanspolitik.

Effekterna av värdepappersköp är mer osäkra än effekterna av vanlig räntepolitik bland annat på grund av att erfarenheterna är mer begränsade. Fortsatt analys av detta penningpolitiska verktyg behövs. Riksbanken drar löpande lärdomar av Riksbankens och andra centralbankers erfarenheter av värdepappersköp.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-02