Protokoll från det penningpolitiska mötet 2 juli 2018

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli 2018 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan på −0,50 procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan april och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året.

En majoritet i direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till den penningpolitiska rapporten. Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är fortsatt gynnsam och i Sverige är den ekonomiska aktiviteten hög, arbetsmarknaden stark och inflationen vid målet. Det konstaterades att denna bild i stora drag är den samma som i april och att prognoserna på sikt huvudsakligen är oförändrade.

Flera ledamöter betonade samtidigt att osäkerheten om utvecklingen i omvärlden har ökat sedan april, bland annat till följd av ökade handelsrestriktioner och det ekonomisk-politiska läget i Italien.

Att KPIF-inflationen nu är nära 2 procent och att prognosen för det närmaste året är uppreviderad beror framför allt på en snabb ökning i energipriserna. Mått på underliggande inflation indikerar att inflationstrycket fortfarande är måttligt, vilket enligt flera ledamöter reser frågetecken kring inflationsutvecklingen på sikt. Man konstaterade att en förutsättning för att inflationen ska förbli nära 2 procent är att penningpolitiken är fortsatt expansiv.

Mot denna bakgrund ansåg en majoritet i direktionen att det var lämpligt att lämna reporäntan och prognosen för reporäntan oförändrad. Liksom tidigare indikerar prognosen att långsamma höjningar inleds mot slutet av året. Majoriteten underströk samtidigt att penningpolitiken i det här läget behöver gå fortsatt försiktigt fram med räntehöjningar.

Flera ledamöter diskuterade växelkursens volatila utveckling och den osäkerhet som kronan innebär för inflationen. Majoriteten förordade en förlängning av det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden. Ett par ledamöter påminde om de strukturella problem som finns på den svenska bostadsmarknaden och de risker som dessa utgör för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i utkastet till den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till −0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt. Även Martin Flodén reserverade sig mot reporäntebanan och förespråkade en räntebana som indikerar en första höjning med 0,25 procentenheter i september eller oktober i år. Ohlsson och Flodén reserverade sig också mot beslutet att förlänga mandatet för valutainterventioner.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-07-12