Reporäntan oförändrad på −0,50 procent, höjning väntas först mot slutet av året

Pressmeddelande Den svenska konjunkturen är fortsatt stark och inflationen har legat nära målet det senaste året. Den underliggande inflationen har dock varit något lägre än väntat den senaste tiden, vilket reser frågetecken om styrkan i inflationsutvecklingen. För att inflationen ska vara nära målet även framöver behövs ett fortsatt stöd från penningpolitiken. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent och bedömer att räntan börjar höjas mot slutet av året, vilket är något senare än i tidigare prognos.

Stark internationell och svensk konjunktur

Den samlade bilden av konjunktur- och inflationsutsikterna är i stora drag oförändrad sedan det penningpolitiska mötet i februari. Konjunkturen i omvärlden fortsätter att stärkas. Men trots att tillväxten är hög och arbetslösheten har fallit är inflationstrycket fortsatt måttligt, särskilt i euroområdet.

Läget i den svenska ekonomin är starkt; sysselsättningsgraden är hög och arbetslösheten har sjunkit till lägsta nivån sedan finanskrisen. Inflationen har legat nära målet det senaste året. I mars uppgick KPIF-inflationen till 2,0 procent.

Svagare krona men lägre underliggande inflation

Att inflationen nu är 2 procent beror delvis på att energipriserna ökat snabbt. Den underliggande inflationen har däremot varit oväntat låg den senaste tiden, vilket reser frågetecken om styrkan i inflationsutvecklingen. De senaste månadernas försvagning av kronans växelkurs bidrar visserligen till högre inflation men för att KPIF-inflationen ska ligga nära målet även framöver är det viktigt att konjunkturen är stark och sätter avtryck i prisutvecklingen. Det är också viktigt att kronans växelkurs utvecklas på ett sätt som är förenligt med att inflationen stabiliseras nära målet.

Inflationen behöver fortsatt stöd av penningpolitiken

Penningpolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv och direktionen har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Mot bakgrund av frågetecknen kring den underliggande inflationen har prognosen för reporäntan reviderats ner något och indikerar att räntan börjar höjas i långsam takt först mot slutet av året. Riksbankens innehav av statsobligationer uppgår till drygt 320 miljarder kronor i nominellt belopp. Tills vidare återinvesteras förfall och kupongbetalningar på obligationsportföljen.

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Det har tagit lång tid att få upp inflationen och inflationsförväntningarna, och osäkerheten kring inflationsutvecklingen är stor. Penningpolitiken behöver därför gå försiktigt fram. Om förutsättningarna för inflationsutvecklingen skulle ändras har direktionen beredskap att anpassa penningpolitiken. Riskerna för en allt för låg inflation förtjänar särskilt stor uppmärksamhet eftersom det vid rådande räntenivåer är svårare att hantera en inflation som blir för låg än en som blir för hög.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning

Det låga ränteläget bidrar till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. Samtidigt kvarstår de grundläggande orsakerna till att hushållens skuldsättning blivit så hög. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behövs därför åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och, vid behov, inom makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta *
  20162017201820192020
KPI 1,0 1,8 1,8 (1,7) 2,6 (2,6) 2,9 (3,1)
KPIF 1,4 2,0 1,9 (1,8) 1,9 (1,9) 2,0 (2,0)
BNP 3,2 2,4 (2,5) 2,6 (2,8) 2,0 (1,8) 2,1 (2,1)
Arbetslöshet, 
15-74 år, procent
6,9 6,7 6,3 (6,4) 6,4 (6,4) 6,4 (6,5)
Reporänta, procent -0,5  -0,5 -0,5 (-0,4) -0,1 (0,0) 0,5 (0,6)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2018 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan *
 2017 
kv4
2018 
kv1
2018 
kv2
2019 
kv2
2020
kv2
2021
kv2 
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,50) −0,50 (−0,50) −0,13 (−0,02) 0,42 (0,49)  1,01

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2018 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till −0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 2 maj 2018. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 8 maj. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-04-26