Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Pressmeddelande Svensk konjunktur är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. Men inflationsprognosen har reviderats ner något för det närmaste året. För att inflationen framöver ska stabiliseras nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan på −0,50 procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år.

Goda konjunkturutsikter men något lägre inflation det närmaste året

Den globala konjunkturen stärks allt mer och sedan december förväntar sig marknadsaktörerna en något mindre expansiv penningpolitik i omvärlden. Den senaste tidens nedgångar på aktiemarknaderna ändrar inte bilden av att konjunkturutsikterna är goda.

I Sverige är tillväxten hög, arbetsmarknaden stark och inflationen nära målet på 2 procent. Den starka konjunkturen har bidragit till att tjänstepriserna ökat snabbare. Men de senaste månaderna har ökningstakten sjunkit. Därtill har lönerna ökat långsammare än väntat. Detta tyder på att inflationstrycket är lägre jämfört med tidigare bedömning. Inflationsprognosen är därför något nedreviderad, främst under 2018. Från 2019 väntas inflationen vara nära 2 procent.

Inflationen nära målet med en expansiv penningpolitik

För att inflationen även framöver ska vara nära målet är det viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisutvecklingen och att kronan inte stärks för snabbt. Därför behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv.

Direktionen har mot denna bakgrund beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar inleds under andra halvåret i år. Riksbankens nettoköp av statsobligationer uppgår till drygt 310 miljarder kronor i nominellt belopp. Tills vidare återinvesteras förfall och kupongbetalningar på obligationsportföljen.

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Enligt Riksbankens prognos närmar sig tidpunkten för när det är lämpligt att börja höja räntan i långsam takt. Men det är viktigt att inte höja räntan för tidigt. Konjunkturen är stark och inflationen har varit nära 2 procent en tid. Men det lägre inflationstrycket skapar osäkerhet kring hur inflationen kommer att utvecklas framöver. Där-utöver är det viktigt att inte kronan stärks för snabbt. Det har tagit lång tid att få inflationen och inflationsförväntningarna tillbaka till 2 procent och osäkerheten kring inflationsutvecklingen gör att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras har direktionen, precis som tidigare, beredkap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning

Penningpolitiken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen och bidrar på så sätt till en god ekonomisk utveckling. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna som är kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver riskerna med hushållens höga skuldsättning hanteras med åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och vid behov makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta *
  20162017201820192020
KPI 1,0 1,8 (1,8) 1,7 (2,0) 2,6 (2,8) 3,1 (3,1)
KPIF 1,4 2,0 (2,0) 1,8 (2,0) 1,9 (2,0) 2,0 (2,0)
BNP 3,2 2,5 (2,5) 2,8 (2,9) 1,8 (1,7) 2,1 (2,1)
Arbetslöshet, 
15-74 år, procent
6,9 6,7 (6,7) 6,4 (6,5) 6,4 (6,5) 6,5 (6,5)
Reporänta, procent -0,5  -0,5 (-0,5) -0,4 (-0,4) 0,0 (0,0) 0,6 (0,6)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2017 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan *
 2017 
kv4
2018 
kv1
2018 
kv2
2019 
kv1
2020
kv1
2021
kv1 
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,50) −0,50 (−0,50) −0,15 (−0,15) 0,36 (0,36)  0,88

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2017 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till −0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 21 februari 2018. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 23 februari. En presskonferens med vice riksbankschef Per Jansson och Jesper Hansson, chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-14