Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Pressmeddelande Svensk konjunktur är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Sedan det penningpolitiska beslutet i september har utvecklingen i stora drag varit som förväntat och prognoserna är i stort sett oförändrade. Direktionen har därför, i linje med föregående prognos, beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Om ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det snart är lämpligt att börja höja reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är densamma som i september och indikerar att räntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari.

Gynnsam konjunktur, svensk inflation vid målet

Utvecklingen i omvärlden är fortsatt god och i linje med Riksbankens prognoser, även om till exempel utvecklingen i Italien och den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina innebär att osäkerheten kring utsikterna för världsekonomin har ökat. I spåren av den starkare konjunkturen väntas inflationstrycket fortsätta stiga och penningpolitiken i omvärlden röra sig i en mindre expansiv riktning.

Även i Sverige har den ekonomiska utvecklingen i stora drag blivit som förväntat och konjunkturen har varit god under en längre tid. Läget på arbetsmarknaden väntas vara fortsatt starkt även om BNP-tillväxten dämpas framöver. Inflationen steg till 2,5 procent i september, delvis till följd av snabbt stigande energipriser. Olika mått på underliggande inflation är lägre och inflationstrycket bedöms fortsatt vara måttligt. Det finns dock tecken på att inflationstrycket stiger och förutsättningarna är goda för att inflationen ska ligga nära målet på 2 procent de kommande åren.

Om inflationsutsikterna står sig är det snart lämpligt att börja höja reporäntan

De samlade konjunktur- och inflationsutsikterna är i stort sett oförändrade sedan den penningpolitiska rapporten i september. Direktionen har därför, i linje med föregående prognos, beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Om ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det är snart är lämpligt att börja höja reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan det penningpolitiska mötet i september och indikerar att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari. Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Riksbanken är fortsatt vaksam på hur inflationstrycket i ekonomin utvecklas. I detta sammanhang är det också viktigt att kronans växelkurs utvecklas på ett sätt som är förenligt med att inflationen förblir nära målet. Sammantaget gör direktionen bedömningen att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram och vara expansiv under en lång tid framöver.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning

Det låga ränteläget bidrar till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. Samtidigt kvarstår de grundläggande orsakerna till att skuldsättningen blivit hög. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar är det angeläget att åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och skattepolitiken och att makrotillsynen utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  20172018201920202021
KPIF  2,0 (2,0)  2,2 (2,2)  2,1 (2,1)  1,9 (1,9) 2,0
BNP  2,1 (2,3)  2,3 (2,9)  1,9 (2,0)  2,0 (2,1) 1,8
Arbetslöshet, procent  6,7 (6,7)  6,3 (6,2)  6,4 (6,3)  6,5 (6,4) 6,6
Reporänta, procent  –0,5 (–0,5)  –0,5 (–0,5)  –0,1 (–0,1)  0,4 (0,4) 1,0

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2018 inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
 2018 
kv3
2018 
kv4
2019 
kv1
2019 
kv4
2020
kv4
2021
kv4 
Reporänta  –0,50  –0,50 (–0,50)  –0,33 (–0,33)  0,09 (0,09)  0,66 (0,66)  1,23

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2018 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och förordade en höjning av reporäntan till -0,25 procent. Flodén hänvisade till inflationsuppgången och det stärkta förtroendet för inflationsmålet och förespråkade en räntebana som sammanfaller med rapportens räntebana från och med tredje kvartalet 2019. Ohlsson hänvisade till den starka eko-nomiska utvecklingen i Sverige och internationellt och förespråkade en tidigarelagd räntebana med samma lutning som räntebanan i den penningpolitiska rapporten.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 31 oktober 2018. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 2 november. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11:00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation.

Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-10-24