Ny referensränta för finansiella marknader

Pressmeddelande Under 2020 kommer Riksbanken att börja publicera en ny referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor.

Det pågår för närvarande ett omfattande arbete med att ta fram nya, så kallade alternativa, referensräntor världen över. Som en del i detta arbete publicerade Riksbanken i september remissen ”Riksbankens roll i att tillhandahålla en referensränta”. I denna redogjorde Riksbanken för arbetet med att ta fram en ny referensränta på den kortaste löptiden (over-night, O/N) i Sverige och presenterade också skälen till att Riksbanken borde vara den aktör som beräknar, publicerar och administrerar en sådan referensränta. Samtliga remissinstanser som har svarat på remissen har gett stöd till Riksbankens förslag.

Efter beslut om räntans slutliga utformning räknar Riksbanken med att kunna publicera en preliminär ränta under första halvåret 2020 för att sedan börja publicera den slutliga referensräntan under andra halvåret 2020.

Referensräntor fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. De används av en rad olika aktörer på de finansiella marknaderna och gör det möjligt att i hög grad standardisera prissättningen av finansiella produkter.

Den ränta som Riksbanken i dag benämner referensränta och som fastställs en gång per halvår berörs inte av detta beslut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-12