Protokoll från det penningpolitiska mötet 12 februari 2019

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 12 februari 2019 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i december indikerar prognosen att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

Direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Konjunkturutvecklingen har, som väntat, gått in i en lugnare fas både i Sverige och omvärlden. Men även om tillväxten dämpas fortsätter konjunkturen vara god de närmaste åren.

Alla ledamöter framförde att den information som kommit sedan den penningpolitiska rapporten i december inte har föranlett några större revideringar av konjunktur- och inflationsutsikterna. Även om det finns en del blandade signaler kvarstår bilden av en stark svensk konjunktur och förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning. Direktionen ansåg därför att det var lämpligt att behålla reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i december indikerar prognosen för reporäntan att nästa höjning sker under andra halvåret 2019.

Flera ledamöter betonade samtidigt att osäkerheten kring tillväxtförutsättningarna framöver är stor. Risker som inte enkelt fångas i prognosen är till exempel handelskonflikten mellan USA och Kina, osäkerhet kring styrkan i den europeiska konjunkturen samt formerna för Storbritanniens utträde ur EU. När det gäller osäkerhet kring efterfrågan i svensk ekonomi lyftes särskilt utvecklingen på bostadsmarknaden och några ledamöter diskuterade även den senaste tidens växelkursförsvagning. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer poängterades vikten av vaksamhet i penningpolitiken och att framtida räntehöjningar kommer att anpassas utifrån utsikterna för konjunkturen och inflationen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-02-22