Protokoll från det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år.

Ledamöterna ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent. De konstaterade att den ekonomiska utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden i stort varit i linje med Riksbankens prognoser och att ny information sedan det penningpolitiska mötet i april sammantaget inte har föranlett några större revideringar av prognoserna. Detta talar för att inte heller förändra penningpolitiken vid detta möte.

Samtidigt betonade ledamöterna att osäkerheten om omvärldskonjunkturen har ökat, till exempel på grund av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina. Man noterade att aktörer på finansiella marknader verkar förvänta sig en betydligt sämre ekonomisk utveckling framöver och därför ytterligare penningpolitiska stimulanser. I flera av de större ekonomierna har också centralbankerna signalerat att penningpolitiken kan komma att bli mer expansiv, om än inte i samma utsträckning som marknadens prissättning indikerar. Omvärldsriskerna är svåra att siffersätta i en prognos, men om de materialiseras kan utsikterna försämras även för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att penningpolitiken går försiktigt fram.

Ledamöterna noterade också att inflationen de närmaste månaderna kommer att sjunka tydligt till följd av lägre energipriser. I detta sammanhang påtalades att om detta påtagligt skulle dämpa inflationsförväntningarna försämras penningpolitikens möjligheter att hålla inflationen nära 2 procent. Flera av ledamöterna påpekade också vikten av att den underliggande inflationen fortsätter att stiga.

Flera ledamöter förde resonemang kring kronans utveckling. Några hänvisade till en fördjupning i utkastet till penningpolitisk rapport som diskuterar kronans utveckling på längre sikt och drar slutsatsen att kronan bör förstärkas gradvis framöver, men att osäkerheten kring hur mycket och hur snabbt detta kommer att ske är stor. Några betonade också att stora och oväntade svängningar i växelkursen gör det svårare att stabilisera inflationen kring målet.

Ett par ledamöter lyfte att utvecklingen på bostadsmarknaden och riskerna med hushållens höga skuldsättning utgör en sårbarhet för svensk ekonomi.

De tilltänkta förändringarna i det penningpolitiska styrsystemet nämndes också. Förändringarna är av teknisk karaktär och syftar inte till att förändra penningpolitikens inriktning utan till att göra implementeringen av penningpolitiken så effektiv som möjligt.

Samtliga ledamöter stod bakom beslutet att lämna reporäntan och prognosen för reporäntan oförändrad för att ge fortsatt stöd åt inflationen. Men det framfördes vissa nyansskillnader om exakt när det kan vara lämpligt att höja räntan nästa gång.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-07-12