Reporäntan oförändrad på −0,25 procent

Pressmeddelande Aktiviteten i svensk ekonomi är hög och inflationen är nära målet på 2 procent. Den starka konjunkturen i Sverige talar för en inflation vid målet även framöver men den senaste tidens utfall tyder på att inflationstrycket är lite svagare än väntat. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent och bedömer att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari. Räntan väntas höjas igen mot slutet av året eller i början av nästa år och höjningarna därefter väntas ske i en något långsammare takt. Direktionen har även beslutat att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor.

God konjunktur även med lägre tillväxttakter

Den goda globala konjunkturen håller i sig och har som väntat gått in i en fas med lägre tillväxttakter. Inflationen i omvärlden har dock utvecklats oväntat svagt, särskilt i euroområdet. Flera centralbanker har kommunicerat en mer expansiv penningpolitik. Osäkerheten om omvärldsutvecklingen är fortsatt stor.

Aktiviteten i svensk ekonomi är hög och tillväxten var oväntat snabb fjärde kvartalet. De senaste årens höga efterfrågan har lett till en stark utveckling på arbetsmarknaden med en historiskt hög sysselsättningsgrad. Konjunkturutsikterna ser fortsatt goda ut även när ekonomin går in i en fas med lägre tillväxt än tidigare.

Inflationen vid målet men lite svagare inflationsutsikter

Inflationen och inflationsförväntningarna är sedan ett par år nära 2 procent. Inflationen väntas visserligen sjunka tillbaka tillfälligt i år eftersom energipriserna inte bedöms öka lika snabbt som under förra året. Men den starka konjunkturen i Sverige och ett stigande inflationstryck i omvärlden talar för en inflation nära målet även framöver. De senaste månadernas utfall tyder dock på att inflationstrycket är lite svagare än väntat och sammantaget bedöms nu inflationen bli något lägre de närmaste åren jämfört med i föregående prognos.  

Räntehöjningar i något långsammare takt

Oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och osäkerhet om den globala utvecklingen understryker att det finns ett behov av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Direktionen har beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,25 procent och bedömer att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari. Räntan väntas höjas igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Höjningarna av reporäntan väntas därefter ske i en något långsammare takt jämfört med bedömningen i februari.

Direktionen har också beslutat att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär hälften av de betalningar från förfall och kuponger som Riksbanken tar emot från obligationsportföljen under denna period. Köpen sker för att bibehålla en lämplig nivå på innehavet och Riksbankens närvaro i marknaden.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning

De svenska hushållen är högt skuldsatta och därmed känsliga för ändrade ekonomiska förutsättningar, som stigande räntor eller högre arbetslöshet. För att minska riskerna förknippade med hushållens skuldsättning och komma tillrätta med strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden behövs det åtgärder inom bostads- och skattepolitiken och en ändamålsenlig utformning av makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2018 2019 2020 2021
KPI 2,0 (2,0) 2,0 (2,2) 2,3 (2,6) 2,6 (3,0)
KPIF 2,1 (2,1)  1,8 (2,0) 1,8 (1,8) 1,9 (2,0)
BNP 2,3 (2,2) 1,7 (1,3) 1,9 (1,9) 1,8 (1,8)
Arbetslöshet, procent 6,3 (6,3)  6,4 (6,3) 6,5 (6,5) 6,6 (6,6)
Reporänta, procent −0,5 (−0,5) −0,2 (−0,2) 0,1 (0,3) 0,5 (0,8)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2019 inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2019 
kv1
2019 
kv2
2020 
kv2
2021 
kv2
2022
kv2
Reporänta –0,27 (–0,27) –0,25 (–0,24) 0,04 (0,23) 0,42 (0,73) 0,80

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2019 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att köpa statsobligationer från juli 2019 till december 2020. De anser att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, men att det finns risker förknippade med ytterligare köp. De hänvisade även till sina tidigare reservationer i samband med Riksbankens beslut om obligationsköp, senast i december 2017.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 8 maj 2019. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 7 maj. Mer information om obligationsköpen finns i separat protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11:00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-04-25