Coronapandemin ökar riskerna för den finansiella stabiliteten

Pressmeddelande Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Runtom i världen har kraftfulla åtgärder satts in för att dämpa effekterna på realekonomin och minska oron på de finansiella marknaderna. Även i Sverige har regeringen, myndigheter och Riksbanken tillsammans vidtagit kraftfulla åtgärder. Riksbanken bedömer att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande. Men om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten. Utan ytterligare ekonomiskpolitiska åtgärder riskerar då kreditförlusterna i banksektorn att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem med att upprätthålla kreditförsörjningen. Riksbanken är redo att bi-dra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs.

Coronapandemin har orsakat en ekonomisk kris

Coronapandemin har helt förändrat de realekonomiska utsikterna såväl i omvärlden som i Sverige. Många svenska företag har fått se sina intäkter minska kraftigt och har därmed fått svårt att betala sina utgifter. Detta påverkar både den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten och det finns en risk för att krisen sprids till banksektorn i form av kreditförluster.

På samma sätt som i omvärlden har krisen inneburit att de finansiella marknaderna i Sverige har fungerat sämre. Osäkerheten kring hur realekonomin skulle klara av krisen resulterade initialt i kraftiga rörelser och sämre likviditet på de finansiella marknaderna. Detta gjorde det svårare för företag och banker att finansiera sin verksamhet.

Riksbanken har på kort tid satt in flera kraftfulla åtgärder för att bidra till att kreditförsörjningen i ekonomin ska fungera. Det har varit nödvändigt för att motverka nedgången i den svenska ekonomin och värna prisstabiliteten. Tack vare de åtgärder som har införts av regeringar, myndigheter och centralbanker såväl i Sverige som i omvärlden fungerar de finansiella marknaderna nu bättre.

Risk för ökade kreditförluster om krisen blir utdragen

Det är dock svårt att veta hur långt åtgärderna räcker till för att mildra de realekonomiska effekterna. Om ekonomin relativt snart återgår till det mer normala, blir konsekvenserna för det finansiella systemet troligen begränsade. Om krisen blir utdragen ökar dock riskerna för den finansiella stabiliteten. Kreditförlusterna i banksektorn riskerar då att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem att upprätthålla kreditförsörjningen. I ett sådant läge kan det behövas ytterligare offentliga åtgärder. Riksbanken är redo att bidra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs.

Krisen belyser vikten av god motståndskraft

Riksbanken stödjer att Finansinspektionen i rådande exceptionella läge har lättat på vissa krav bland annat genom att sänka det kontracykliska kapitalbuffertkravet till noll procent och ge banker möjlighet att bevilja alla bolånetagare undantag från amorteringskravet. Detta stärker i en mycket svår och speciell situation hushållens likviditet samt bankernas förmåga att tillhandahålla krediter. Det är viktigt att bankerna gör vad de kan för att tillhandahålla tillräckligt med krediter till företag och hushåll. De kapital‐ och likviditetsbuffertar som bankerna har byggt upp i goda tider kan nu användas om det skulle behövas.

Coronapandemin visar hur snabbt och oväntat det ekonomiska läget kan förändras och hur viktigt det är att det finansiella systemet har god motståndskraft mot störningar. Även tidigare erfarenheter visar att endast välkapitaliserade banker långsiktigt förmår att tillhandahålla de krediter ekonomin behöver. Det är därför viktigt att de fastslagna regelverken kring bankernas kapital och likviditet nu behålls.

När det ekonomiska läget tillåter behöver motståndskraften i det finansiella systemet åter stärkas. Om bankerna har använt delar av sina kapital- och likviditetsbuffertar behöver de efter krisen successivt bygga upp tillräckligt med kapital och likviditet. Det är också nödvändigt att fortsätta arbetet med att minska de strukturella sårbarheterna i det finansiella systemet och hög tid att vidta åtgärder för att hantera de grundläggande problemen på bostadsmarknaden och minska riskerna förknippade med hushållens höga skuldsättning.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls idag 11:00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se.
Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till Riksbanken: Du ska vara helt frisk och ha varit symptomfri i minst två dagar. Vi har glest möblerat i presskonferenslokalen och max två personer från varje redaktion kan närvara. För de medier som inte kan delta fysiskt går det bra att ringa in per telefon. Meddela då vänligen presstjänsten
08-787 02 00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-20