Penningpolitiskt beslut: Nollränta och värdepappersköp för en inflation varaktigt nära 2 procent

Pressmeddelande Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2 procent det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen. För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden. Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare beslut. Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.

Stark återhämtning med tillfälligt hög inflation

I takt med att allt fler människor vaccinerats och restriktionerna lättats runt om i världen har den globala tillväxten stigit, understödd av den ekonomiska politiken. Men i många fattigare länder, med liten tillgång till vaccin, är pandemin alltjämt mycket besvärlig. Stigande global efterfrågan och transportproblem har lett till att konsumentpriserna ökat i snabb takt på flera håll. Men prisuppgångarna bedöms till stor del vara tillfälliga. När tillväxten går in i en lugnare fas väntas flaskhalsarna lösas upp och inflationen dämpas.

Svensk tillväxt har blivit högre än väntat men framförallt är det inflationen som överraskat på uppsidan jämfört med prognoserna i juli. Inflationsprognosen har reviderats upp i närtid. Den svenska inflationen, som de senaste månaderna legat ganska nära inflationsmålet, väntas bli högre än 2 procent det närmaste året. Uppgången bedöms dock vara tillfällig och beror främst på att elpriserna stigit kraftigt. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt ligger nära 2 procent.

Nollränta och stort innehav av värdepapper ger stöd till inflationen

Den expansiva penningpolitiken bidrar till att stärka konjunkturen och är en förutsättning för att inflationen även på längre sikt ska ligga nära målet på 2 procent. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Den väntas vara kvar på noll under hela prognosperioden, som sträcker sig till tredje kvartalet 2024. Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under 2021 enligt tidigare beslut. Detta innebär att köptakten fortsätter att trappas ner men att ramen för Riksbankens värdepappersköp utnyttjas fullt ut under 2021. Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022. Direktionen har också beslutat att idag avsluta de lånefaciliteter som lanserades under pandemin och att vid årsskiftet återställa de krav på de säkerheter som bankerna måste lämna vid lån från Riksbanken. Åtgärderna sattes in i den akuta inledningen av krisen för att garantera tillgången på likviditet i det finansiella systemet. Men efterfrågan på dessa program har sedan en tid varit lågt.

Direktionen kan sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv om inflationsutsikterna försvagas. Det gäller särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. En mindre expansiv penningpolitik blir motiverad om inflationen påtagligt och varaktigt väntas överstiga målet.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2020 2021 2022 2023 2024 kv3**
KPI 0,5 (0,5) 2,0 (1,6) 2,1 (1,7) 1,8 (1,8) 2,2 (2,3)
KPIF 0,5 (0,5) 2,3 (1,8) 2,1 (1,7) 1,8 (1,8) 2,1 (2,1)
BNP −2,8 (−2,8) 4,7 (4,2) 3,6 (3,7) 2,0 (1,9) 1,8 (1,8)
Arbetslöshet, procent 8,3 (8,3) 8,8 (8,7) 7,6 (7,4) 7,2 (7,1) 7,0 (6,9)
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2021 inom parentes.
** Procentuell förändring i kalenderkorrigerad BNP jämfört med motsvarande kvartal föregående år respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2021 kv2 2021 kv3 2021 kv4 2022 kv3 2023 kv3 2024 kv3
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2021 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 22 september. Lånefaciliteterna avslutas den 21 september 2021. Säkerhetskraven återställs från och med den 3 januari 2022. Erbjudandet om lån i USD avslutas när nuvarande beslut löper ut den 30 september 2021. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 30 september. Mer information om direktionens beslut finns i protokollsbilagor på riksbank.se. En digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson chef för avdelningen för penningpolitik hålls idag klockan 11:00. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 21 september klockan 10:00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-09-21