Protokoll från det penningpolitiska mötet den 26 april 2021

Pressmeddelande, Protokoll Återhämtningen är på god väg, men det dröjer innan inflationen mer varaktigt är nära målet på 2 procent. Det krävs därför en fortsatt expansiv penningpolitik för att stödja ekonomin och inflationen. Vid det penningpolitiska mötet den 26 april beslutade Riksbankens direktion att hålla reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Riksbanken fortsätter också att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserades under 2020.

Återhämtningen fortsätter i världsekonomin trots en ökad smittspridning. Snabba och kraftfulla finans- och penningpolitiska åtgärder i omvärlden och Sverige har mildrat den ekonomiska nedgången och förhindrat en finanskris. Konjunkturutsikterna ser något ljusare ut nu än vid det penningpolitiska mötet i februari. Men ledamöterna konstaterade samtidigt att krisen har resulterat i en tudelning mellan länder, sektorer och olika grupper på arbetsmarknaden. Delar av tjänstebranscherna tyngs fortfarande av restriktionerna. Vaccinationerna som pågår är en viktig förutsättning för att smittspridningen ska dämpas, restriktionerna lättas och produktionen inom kontaktintensiva tjänstebranscher ska kunna ta fart igen.

Ledamöterna poängterade att det blir stora kast i inflationen det kommande året till följd av pandemin och volatila energipriser. I det sammanhanget påtalade man vikten av att de mer långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att vara stabila vid 2 procent.

Återhämtningen i den svenska ekonomin är på god väg, men kostnadstrycket bedöms stiga relativt långsamt och, liksom i februariprognosen, dröjer det innan inflationen mer varaktigt är nära målet på 2 procent. Direktionen bedömer att det krävs en fortsatt expansiv penningpolitik de kommande åren för att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet. Ledamöterna var därför eniga om att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och om fördelningen av tillgångsköpen under tredje kvartalet 2021. Flera pekade på vikten av att, som aviserats, utnyttja hela ramen för värdepappersköp om 700 miljarder under 2021 och att därefter hålla innehavet ungefär oförändrat under nästa år. Detta då man inte vill riskera en oönskad åtstramning av de finansiella förhållandena.

Ledamöterna resonerade också kring hur penningpolitiken kan komma att anpassas om den ekonomiska utvecklingen blir annorlunda än i huvudscenariot. Flera konstaterade att om återhämtningen blir starkare än väntat och inflationen överstiger målet behöver det inte vara ett skäl att göra penningpolitiken mindre expansiv. Om penningpolitiken behöver göras mer expansiv pekade några ledamöter på att en räntesänkning är fullt möjlig.

På mötet lyfte några ledamöter fram riskerna kopplade till utvecklingen på bostadsmarknaden och underströk hur viktigt det är att vi i Sverige kommer till rätta med de strukturella problem som finns där.

Direktionen
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-05-10