Värdepappersköp och nollränta ger stöd åt återhämtningen och inflationen

Pressmeddelande Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Vaccinationer har kommit igång på många håll och trots fortsatt osäkerhet är förutsättningarna för en uppgång i efterfrågan goda när smittspridningen och restriktionerna minskar. För att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent.

Ekonomin mer motståndskraftig mot pandemins andra våg

Pandemin har inte släppt greppet om den ekonomiska utvecklingen. I Sverige, liksom i omvärlden, är flera tjänstebranscher fortsatt hårt pressade eftersom hushållen inte har kunnat konsumera som normalt under krisen. Men totalt sett har ekonomin varit mer motståndskraftig mot pandemins andra våg än den första. Vaccinationerna har nu kommit igång. Så snart smittspridningen minskar och restriktionerna lättas väntas hushållen återgå till ett mer normalt konsumtionsmönster, vilket skapar goda förutsättningar för en uppgång i efterfrågan. Men krisens omfattning innebär att det dröjer till 2023 innan inflationen mer varaktigt är nära Riksbankens mål på 2 procent.

Den ekonomiska utvecklingen under 2021 kommer i hög grad att avgöras av hur snabbt och effektivt vaccinationerna dämpar pandemin.

Penningpolitiken behöver vara uthållig

De åtgärder som Riksbanken har satt in sedan krisen bröt ut har dämpat den ekonomiska nedgången, stabiliserat de finansiella förhållandena och bidragit till att räntor till hushåll och företag hållits låga i en tid av osäkerhet. Utan Riksbankens åtgärder skulle krisen ha blivit djupare och mer utdragen. Men det behövs fortfarande ett omfattande penningpolitiskt stöd för att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserades under 2020. Direktionen har nu beslutat hur köpen ska fördela sig mellan olika tillgångar under andra kvartalet 2021. Direktionens nuvarande bedömning är att ramen för tillgångsköpen kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021 och att upprätthålla storleken på innehavet på denna nivå under åtminstone 2022. Direktionen har också beslutat att behålla reporäntan på noll procent och den väntas ligga kvar på den nivån de kommande åren.

Omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid

Det kommer att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid, från både finans- och penningpolitiken. Riksbanken kommer fortsätta att utforma penningpolitiken så att den stöttar återhämtningen och inflationen så länge det behövs. Tillgångsköp och åtgärder för att främja kreditgivningen i ekonomin kommer fortsatt vara viktiga verktyg. Det är också fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. Kombinationen av lämpliga penningpolitiska åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas till den ekonomiska utvecklingen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2020 2021 2022 2023 2024 Q1**
KPI 0,5 (0,4) 1,3 (0,8) 1,3 (1,2) 1,8 (1,8) 2,1
KPIF 0,5 (0,4) 1,5 (0,9) 1,3 (1,2) 1,7 (1,7) 2,0
BNP −2,8 (−4,0) 3,0 (2,6) 3,9 (5,0) 2,4 (2,2) 2,3
Arbetslöshet, procent 8,3 (8,4) 8,5 (9,4) 7,9 (8,5) 7,4 (7,7) 7,1
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2020 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 1 2024.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2020 kv4 2021 kv1 2021 kv2 2022 kv1 2023 kv1 2024 kv1
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2020 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 17 februari. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 19 februari. Mer information om tillgångsköpen finns i protokollsbilagan på www.riksbank.se.

En digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves hålls idag 11:00. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 10 februari klockan 10.00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-10