Protokoll från det penningpolitiska mötet den 19 september 2022

Pressmeddelande, Protokoll Inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag att planera sin ekonomi. Det är av stor vikt att penningpolitiken fortsätter att agera för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras vid målet på 2 procent inom ett rimligt tidsperspektiv. Vid det penningpolitiska mötet den 19 september beslutade direktionen därför att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent.

Ledamöterna konstaterade att inflationen har fortsatt att stiga snabbt, i såväl Sverige som omvärlden, och att centralbanker världen över stramar åt penningpolitiken. De noterade att den svenska inflationen blivit högre än i Riksbankens prognos och att den väntas fortsätta att stiga ytterligare en tid.

Ledamöterna framhöll att de långsiktiga inflationsförväntningarna samtidigt varit relativt stabila och betonade att det är viktigt att slå vakt om förtroendet för inflationsmålet. Mot bakgrund av att inflationen blivit högre än väntat och att prisökningarna sprider sig brett i ekonomin var ledamöterna eniga om att penningpolitiken behöver stramas åt mer än vad de bedömde i juni och de stod bakom beslutet att höja styrräntan med 1 procentenhet, från 0,75 till 1,75 procent. Räntekostnaderna kommer att öka för hushåll och företag. Men den kostnaden måste vägas mot de långsiktiga vinsterna, både för enskilda hushåll och för samhällsekonomin i stort, av att inflationen sjunker tillbaka och blir låg och stabil igen, menade ledamöterna.

Alla ledamöter stod bakom prognosen för styrräntan som innebär fortsatta höjningar det kommande halvåret. De var också noga med att understryka att det finns en stor osäkerhet kring inflationsutvecklingen men var samtidigt överens om att penningpolitiken kommer att anpassas på det sätt som behövs för att återföra inflationen till målet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-09-29