Protokoll från det penningpolitiska mötet den 23 november 2022

Pressmeddelande, Protokoll För att få ner inflationen och värna inflationsmålet beslutade direktionen vid det penningpolitiska mötet den 23 november att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent. Inflationen är fortfarande alldeles för hög och jämfört med i september bedömer direktionen att penningpolitiken behöver stramas åt mer för att föra den tillbaka till målet inom rimlig tid.

Ledamöterna konstaterade att den globala inflationen är fortsatt hög och att centralbanker världen över därför höjer sina styrräntor. I Sverige har inflationen sedan det penningpolitiska mötet i september visserligen blivit lägre än i Riksbankens prognos. Men bortsett från energipriserna har inflationen istället blivit oväntat hög vilket tyder på att inflationstrycket är högre och Riksbankens prognos för den underliggande inflationen har reviderats upp.

Ledamöterna var eniga om att styrräntan behöver höjas mer än vad de bedömde i september för att föra inflationen tillbaka till målet och de stod alla bakom beslutet att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Man framhöll att de långsiktiga inflationsförväntningarna förvisso har varit relativt stabila så här långt men att risken är fortsatt stor att den höga inflationen ska sätta sig i förväntningarna och leda till att förtroendet för inflationsmålet försvagas. En hög inflation under lång tid kan skapa allvarliga problem för realekonomin och ledamöterna betonade att genom att höja styrräntan mer nu minskar risken för hög inflation under lång tid och därmed också för en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram.

Alla ledamöter stod bakom prognosen som innebär att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år, för att då vara strax under 3 procent. Ledamöterna betonade dock den stora osäkerhet som finns kring inflationsutvecklingen. Den gör det svårt att bedöma hur mycket styrräntan behöver höjas för att föra tillbaka inflationen till målet. Ledamöterna var noga med att understryka att penningpolitiken kommer att anpassas på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen når 2 procent inom rimlig tid.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-05