Protokoll från det penningpolitiska mötet den 29 juni 2022

Pressmeddelande, Protokoll För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen och se till att inflationen återgår till målet behöver Riksbanken agera med penningpolitiken. Vid det penningpolitiska mötet den 29 juni beslutade direktionen därför att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent och att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april.

Ledamöterna konstaterade att inflationen har fortsatt att stiga snabbt och att prisuppgången, på ett oroande sätt, sprider sig allt mer i ekonomin. En faktor av betydelse i sammanhanget är att företagen har höjt priserna mer än normalt i förhållande till kostnadsutvecklingen. Ledamöterna noterade att prognosen för inflationen har reviderats upp påtagligt och flera påpekade att ramverken för svensk penningpolitik, lönebildning och finanspolitik nu för första gången testas i en höginflationsmiljö. För att slå vakt om förtroendet för inflationsmålet var ledamöterna eniga om att penningpolitiken behöver stramas åt mer än vad de bedömde i april. En enhällig direktion stod bakom beslutet att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent och att ytterligare minska takten i Riksbankens köp av värdepapper under andra halvåret.

En central frågeställning som lyftes av ett antal ledamöter är den höga skuldsättningen hos aktörerna i ekonomin och hur den bidrar till att försvåra bedömningen av hur högt ränteläge som kommer att behövas för att inflationen ska falla tillbaka. De poängterade att osäkerheten kring utvecklingen framöver är stor och underströk att prognoserna är just prognoser, inte löften, och att penningpolitiken kan komma att behöva omprövas och anpassas löpande.

Flera ledamöter betonade också att de är beredda att göra vad som krävs för att få ner inflationen, även om det skulle innebära att den realekonomiska utvecklingen blir svagare i närtid. De framhöll också att det är viktigt att agera snabbt med styrräntehöjningar den närmaste tiden för att förhindra en problematisk utveckling som kräver ännu kraftigare penningpolitisk åtstramning längre fram.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-07-11