Riksbankens företagsundersökning: ”Alla pratar om problemen, ingen om hur bra det går”

Pressmeddelande Flera av de svenska storföretagen säger att de aldrig tidigare upplevt ett så gynnsamt konjunkturläge som nu. Det visar Riksbankens senaste Företagsundersökning. Framför allt är det företagen inom industrin som är nöjda med läget. Byggkonjunkturen är förhållandevis svagare, men upplevs ändå som något bättre än normalt. Samtidigt betonar företagen överlag att den nu rådande osäkerheten gör det svårt att bedöma hur framtiden blir. ”Det är en svårbedömd terräng just nu” som en respondent påpekar. Dagens starka konjunkturläge bidrar delvis till att många väntar sig en svagare konjunktur om sex månader.

”Vi går på högvarv”

Det starka eller mycket starka konjunkturläget är en bidragande orsak till att företagen överlag är nöjda med lönsamheten och att investeringsplanerna ligger kvar på en högre nivå än normalt. Samtidigt fortsätter produktions- och leveransstörningar att påverka företagens verksamheter. I många fall handlar det om att parera störningarna eller som en företagsledare uttrycker det ”förr planerade vi, nu parerar vi”. Dessutom bedöms Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande sanktionerna ha förvärrat situationen överlag, liksom nedstängningarna av hamnar och fabriker i Kina. De flesta tror nu också att störningarna kommer att pågå i åtminstone sex månader till, vilket exempelvis framgår av citatet ”Vi räknar med att det kommer att vara struligt hela det här året, minst.”

”Kostnaderna har ökat, ökat, ökat”

För i stort sett samtliga företag fortsätter kostnaderna att öka kraftigt, framför allt för inköp och transporter. Det finns allmänt sett också en oro för att avtalsrörelsen 2023 kommer att mynna ut i större höjningar av lönekostnaderna än i tidigare kollektivavtal. En respondent menar att ”lönerörelsen 2023 kommer avgöra om vi stannar kvar i en höginflationsekonomi eller inte.”

”Vi höjer priserna mycket mer frekvent nu än vad vi någonsin har gjort”

Många bedömer att de kommer att kunna fortsätta att höja försäljningspriserna i takt med att kostnaderna ökar och prisplanerna på ett års sikt ligger kvar på en hög nivå. Flera påpekar också att de nu höjer priserna oftare än vanligt. Men möjligheten att höja priserna bestäms till stor del av hur efterfrågan på varor och tjänster kommer att utvecklas. Många företag, särskilt inom handeln, är osäkra på hur stora effekter den höga inflationen och den ekonomiska politiken kommer att få på hushållens konsumtion. Det gör dem tveksamma om hur mycket de kommer att kunna höja priserna framöver.

OM FÖRETAGSUNDERSÖKNINGEN

Riksbanken intervjuar regelbundet de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 41 företag och branschorganisationer, intervjuades via besök/telefon/webbaserade tjänster under perioden 28 april-11 maj 2022. Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-14