Åtta penningpolitiska möten per år från 2024

Pressmeddelande Direktionen har beslutat att från och med 2024 ha åtta istället för fem penningpolitiska möten per år. Direktionen har även fattat beslut om möteskalendern för helåret 2024.

Antalet penningpolitiska möten har varierat över tid. Riksbankens direktion ser nu ett behov av att öka antalet ordinarie penningpolitiska möten till åtta per år.

”Fler beslutstillfällen underlättar för Riksbanken att snabbare anpassa penningpolitiken till rådande läge och oftare kommunicera en samlad syn på den ekonomiska utvecklingen”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Åtta penningpolitiska möten är också mer i linje med internationell praxis.

Fyra penningpolitiska rapporter, fyra uppdateringar per år

Vid fyra av de åtta penningpolitiska mötena kommer en penningpolitisk rapport med prognoser inklusive räntebana att publiceras. Vid resterande fyra möten publiceras inga nya prognoser. En bedömning av hur ny information påverkar utsikterna för konjunkturen, inflationen och penningpolitiken och en motivering till direktionens penningpolitiska beslut kommer vid dessa tillfällen att återges i ett kortare underlag, en penningpolitisk uppdatering.

Liksom idag kommer alla penningpolitiska besked att följas av en pressträff och ett penningpolitiskt protokoll där ledamöterna redogör för sina individuella ståndpunkter. Protokollen kommer från och med nästa år att publiceras cirka fem arbetsdagar efter mötet istället för som idag cirka tio dagar. Alla penningpolitiska möten föregås av en så kallad tyst period en vecka före beslutsmötet.

Uppdaterad möteskalender

Direktionen har också beslutat om möteskalendern för 2024. Beslutet innebär en justering av kalendern för första halvåret 2024. Efter besluten den 26 mars, 26 juni, 24 september och 18 december publiceras en penningpolitisk rapport, efter mötena 31 januari, 7 maj, 19 augusti och 6 november en penningpolitisk uppdatering. Direktionens penningpolitiska beslut publiceras som vanligt dagen efter mötet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-09-21