Protokoll från det penningpolitiska mötet den 20 september 2023

Pressmeddelande, Protokoll För att inflationen ska sjunka tillbaka och stabiliseras kring målet på 2 procent inom rimlig tid beslutade direktionen vid sitt penningpolitiska möte den 20 september att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

Ledamöterna konstaterade att inflationen visserligen är på väg ner, i linje med Riksbankens bedömning i juni, men att inflationstrycket fortfarande är för högt. Att inflationen faller beror till stor del på en kraftig nedgång i energipriser sedan förra året. Rensat för energipriserna sjunker inflationen i årstakt tillbaka långsammare och även mätt över kortare tidsperioder, som månad till månad eller kvartal till kvartal, ökar priserna i en takt som inte är förenlig med inflationsmålet.

Ledamöterna betonade riskerna med den fortsatt höga underliggande inflationen och den svaga kronan. För att säkerställa att inflationen fortsätter ned och stabiliseras kring inflationsmålet inom rimlig tid bedömde direktionen att det var lämpligt att strama åt penningpolitiken ytterligare något och höja styrräntan från 3,75 till 4 procent.

Direktionen bedömde också att styrräntan kan behöva höjas ytterligare. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för hur penningpolitiken utformas, men ledamöterna poängterade att penningpolitiken kommer att behöva vara åtstramande under en betydande tid framöver.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-10-02