Protokoll från det penningpolitiska mötet den 25 april 2023

Pressmeddelande, Protokoll För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid beslutade direktionen att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Prognosen för styrräntan visar att den troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september.

Ledamöterna konstaterade att inflationen fortfarande är alldeles för hög och långt från målet på 2 procent. KPIF-inflationen har sedan det penningpolitiska mötet i februari sjunkit i linje med Riksbankens prognos, men nedgången förklaras helt av fallande energipriser. Ledamöterna poängterade att inflationen rensad för de volatila energipriserna har blivit påtagligt högre än väntat de senaste månaderna och att Riksbankens prognos har reviderats upp. Pristrycket i tidiga led i produktionskedjan har avtagit, vilket talar för att inflationen ska falla tillbaka, men ledamöterna betonade att osäkerheten är stor och att det fortsatt finns en risk för att inflationen ska bita sig fast på en för hög nivå. Flera ledamöter lyfte att en starkare krona i det här läget vore önskvärd.

Att det finns ett förtroende för inflationsmålet hos ekonomins aktörer är centralt för en god ekonomisk utveckling. Ledamöterna noterade att de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att vara stabila nära 2 procent och att de tvååriga avtal som slutits på arbetsmarknaden, om sammantagna löneökningar på 7,4 procent, skapar förutsägbarhet kring företagens kostnadsutveckling och minskar tydligt risken för en pris-lönespiral.

Ledamöterna diskuterade också den oro kring vissa internationella banker som ledde till stora rörelser på finansmarknaderna under mars, och konstaterade att en förnyad oro skulle kunna innebära stramare finansiella förhållanden.

Efter det senaste årets snabba styrräntehöjningar har penningpolitiken en åtstramande effekt på ekonomin och ledamöterna menade att det efter aprilmötet finns utrymme att anpassa styrräntan i mindre steg. Osäkerheten är dock fortsatt stor och ny information kring konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för hur penningpolitiken utformas.

Ledamöterna var eniga om att penningpolitiken behöver stramas åt ytterligare och förbli åtstramande för att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid. En majoritet av ledamöterna förespråkade en räntehöjning om 0,5 procentenheter och en prognos för styrräntan som visar att den troligen kommer att höjas ytterligare med 0,25 procentenheter i juni eller september. Två ledamöter förespråkade istället en räntehöjning med 0,25 procentenheter och en räntebana som indikerar en hög sannolikhet för ytterligare höjningar i juni och/eller september.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-09