Protokoll från det penningpolitiska mötet den 8 februari 2023

Pressmeddelande, Protokoll Inflationen är alldeles för hög och har fortsatt att stiga. För att inflationen ska sjunka och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Direktionen har också beslutat att Riksbanken från och med april ska sälja statsobligationer så att innehavet av värdepapper minskar i snabbare takt samt att erbjuda större volymer riksbankscertifikat i de veckovisa penningpolitiska operationerna.

Inflationen i omvärlden är fortsatt hög och centralbanker har höjt sina styrräntor för att få ner den. Den svenska inflationen var långt över målet i december och ledamöterna betonade särskilt att den underliggande inflationen fortsatt att stiga och att det ännu inte syns någon tydlig vändning. Mycket talar för att inflationen ska falla tillbaka i år men osäkerheten är stor och ledamöterna diskuterade om den kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt. Man lyfte även kronans trendmässiga försvagning och att den svaga kronan gör det svårare för Riksbanken att föra tillbaka inflationen mot målet. Ledamöterna underströk Riksbankens uppdrag att upprätthålla en varaktigt låg och stabil inflation. Genom att strama åt penningpolitiken mer nu minskar risken för att inflationen biter sig fast och skapar mer allvarliga problem för realekonomin.

Ett starkt förtroende för inflationsmålet hos ekonomins aktörer är alltså centralt för en god ekonomisk utveckling. Ledamöterna noterade att de långsiktiga inflationsförväntningarna fortfarande är stabila nära 2 procent och att signalerna från den pågående avtalsrörelsen är att inflationsmålet är utgångspunkten i de pågående avtalsförhandlingarna.

Mot bakgrund av den höga och stigande inflationen var ledamöterna eniga om att penningpolitiken behöver stramas åt ytterligare för att inflationen ska sjunka tillbaka till målet inom rimlig tid. Alla ledamöter stod bakom beslutet att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,0 procent, att minska värdepappersinnehavet snabbare genom försäljning av statsobligationer och att erbjuda större volymer av riksbankscertifikat. Alla ledamöter stod också bakom prognosen för räntan som innebär att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-02-20