Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter och ökar takten i försäljningarna av statsobligationer

Pressmeddelande Inflationen dämpas men är fortfarande alldeles för hög. Ny information, som att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt och en svagare krona, tyder på att inflationen dämpas långsammare än väntat. Riksbankens räntehöjningar har effekt, men för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år. Direktionen har även beslutat att öka takten i försäljningarna av statsobligationer från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad från och med september i år.

Omvärldens inflation sjunker långsamt

Efter fjolårets snabba uppgång har den globala inflationen börjat sjunka tillbaka, men långsamt och från höga nivåer. För att få ner inflationen till målet fortsätter många centralbanker därför att strama åt penningpolitiken.

Inflationen i Sverige dämpas men är fortfarande alldeles för hög

I Sverige, liksom i omvärlden, är inflationen fortfarande långt ifrån inflationsmålet. Mätt med KPIF låg den på 6,7 procent i maj. KPIF-inflationen sjönk visserligen något mer i april och maj än i Riksbankens prognos, men det berodde till stor del på att energipriserna föll överraskande mycket. Bortsett från energipriserna dämpas inflationen långsamt och är något högre än väntat. Det beror framförallt på att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt, vilket kan avspegla att efterfrågetrycket fortfarande är högt i delar av den svenska ekonomin. Även den svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe, och det finns en risk att kronans genomslag på prisökningarna är större i nuvarande situation med hög inflation.

Viktigt att inflationen blir låg och stabil igen

Den höga inflationen är särskilt kännbar för hushåll med små marginaler men även för ekonomin i stort är den problematisk. Därför är det av största vikt att den faller tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid. För att så ska ske bedömer direktionen att penningpolitiken nu behöver stramas åt ytterligare.

Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år.

I april inledde Riksbanken försäljningar av statsobligationer som en del av normaliseringen av Riksbankens balansräkning. Försäljningarna har fungerat väl med god efterfrågan från marknaden. Direktionen har nu beslutat att utöka försäljningarna från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad från och med september i år. Detta kan bidra till en starkare krona och förbättra Riksbankens möjligheter att dämpa inflationen. Riksbanken planerar inte att sälja sitt innehav av icke-statliga obligationer. Om penningpolitiken skulle behöva stramas åt ytterligare är höjningar av styrräntan det huvudsakliga och mest effektiva verktyget. Försäljningarna av statsobligationer bör präglas av förutsägbarhet och medverka till en gradvis normalisering av Riksbankens balansräkning.

Det är osäkert hur stor penningpolitisk åtstramning som kommer att behövas för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Men Riksbanken kommer att göra det som krävs. Ny information, och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna avgör hur penningpolitiken utformas framöver.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*
  2022 2023 2024 2025 2026 kv2**
KPI 8,4 (8,4) 8,9 (8,9) 4,3 (4,0) 2,3 (2,3) 1,9 (1,9)
KPIF 7,7 (7,7) 5,9 (5,9) 2,4 (2,3) 1,8 (1,8) 2,0 (2,0)
BNP 2,8 (2,6) -0,5 (-0,7) 0,0 (0,2) 1,8 (1,8) 2,7 (2,6)
Arbetslöshet, procent 7,5 (7,5) 7,5 (7,8) 8,2 (8,5) 8,3 (8,4) 7,9 (8,1)
Styrränta, procent 0,8 (0,8) 3,5 (3,3) 4,1 (3,7) 4,0 (3,6) 3,8 (3,4)

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2023 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2026.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*
  2023 kv1 2023 kv2 2023 kv3 2024 kv2 2025 kv2 2026 kv2
Styrränta 2,75 (2,75)

3,32 (3,32)

3,75 (3,60) 4,05 (3,65) 4,05 (3,65) 3,75 (3,35)

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2023 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 5 juli. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 10 juli. Mer information om direktionens beslut finns i en protokollsbilaga på riksbank.se. En pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Mattias Erlandsson, tf chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken men föranmälda journalister kan även delta och ställa frågor via Zoom. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. De journalister som vill delta och ställa frågor via Zoom föranmäler sig till presstjänsten antingen via telefon 08-787 0200 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 29 juni klockan 10:00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-29