Styrräntan oförändrad på 4 procent

Pressmeddelande Inflationen är fortsatt för hög och det kvarstår risker för att den inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt och stabiliseras vid målet. Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver vara åtstramande och har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras.

Tydliga tecken på att inflationen är på väg ner, men risker kvarstår

Den strama penningpolitiken i omvärlden bidrar till att inflationen fortsätter att sjunka tillbaka från fjolårets toppnivåer.

Även i Sverige sjunker inflationen, ungefär i linje med Riksbankens tidigare bedömning. Penningpolitiken har dämpat efterfrågan i svensk ekonomi och bidrar till att inflationstrycket sjunkit. De senaste månaderna har konsumentpriserna ökat i en långsammare takt än tidigare och företagen planerar inte längre att höja priserna lika mycket. Arbetsmarknaden försvagas från ett starkt utgångsläge.

Men inflationen är fortfarande för hög och det kvarstår risker att den inte ska sjunka tillräckligt snabbt framöver. Priserna på tjänster ökar i en snabb takt och bidrar mycket till den totala inflationen. Därtill är kronan fortsatt omotiverat svag, vilket håller uppe prisökningstakten på varor.

Åtstramande penningpolitik för att inflationen ska bli låg och stabil

Sammantaget bedömer direktionen att penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande, men att det är lämpligt att nu lämna styrräntan oförändrad. Direktionen har därför beslutat att låta styrräntan vara kvar på 4 procent men har beredskap att höja den ytterligare om inflationsutsikterna försämras.

Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare i början av nästa år och att penningpolitiken behöver vara åtstramande en relativt lång period för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för hur penningpolitiken utformas. Riksbanken överväger även att öka försäljningstakten av statsobligationer. Ett beslut om detta kan komma att fattas i samband med det penningpolitiska mötet i januari.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*
  2022 2023 2024 2025 2026 2026 kv4
KPI 8,4 (8,4) 8,6 (8,6) 4,4 (4,6) 2,4 (2,4) 1,9 1,8
KPIF 7,7 (7,7) 6,0 (5,9) 2,3 (2,5) 1,7 (1,8) 2,0 2,0
BNP 2,8 (2,8) -0,7 (-0,8) -0,2 (-0,1) 1,9 (1,9) 2,8 2,6
Arbetslöshet, procent 7,5 (7,5) 7,7 (7,4) 8,6 (8,3) 8,5 (8,3) 8,2 8,0
Styrränta, procent 0,8 (0,8) 3,5 (3,5) 4,1 (4,1) 4,0 (4,0) 3,6 3,5

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2023 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 4 2026.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*
  2023 kv3 2023 kv4 2024 kv4 2025 kv4 2026 kv4
Styrränta 3,75 (3,75)

4,00 (4,03)

4,10 (4,10) 3,87 (3,95) 3,51

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2023 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Pressträff i Jönköping

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 29 november. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 4 december. En pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Högskolebiblioteket, Gjuterigatan 5, Jönköping University, men föranmälda journalister kan även delta och ställa frågor via Zoom. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. De journalister som vill delta och ställa frågor via Zoom föranmäler sig till presstjänsten antingen via telefon 08-787 0200 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 23 november klockan 10:00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-11-23