Styrräntan oförändrad på 4 procent

Pressmeddelande Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni.

Inflationen på väg att stabiliseras vid målet

Riksbankens räntehöjningar och avtagande utbudsstörningar har bidragit till ett lägre inflationstryck. Inflationsförväntningarna är väl förankrade och löneökningarna måttliga. Inflationen har fortsatt att sjunka och framåtblickande indikatorer tyder på att den närmar sig 2 procent.

Mot bakgrund av de senaste årens mycket höga inflation och förändrade prissättningsbeteende hos företagen vill direktionen få ytterligare bekräftelse på att inflationen stabiliseras nära målet. Risken för att inflationen ska bita sig fast på för höga nivåer fortsätter visserligen att minska, men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent.

Behovet av en åtstramande penningpolitik minskar när inflationen sjunker mot målet och konjunkturen är svag. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni.

Penningpolitiken behöver anpassas med försiktighet

Men direktionen betonar att det finns risker som kan göra att inflationstrycket stiger igen. Till dessa hör exempelvis nya utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, att kronan fortsätter att försvagas eller att företagens prissättningsbeteende inte normaliseras som förväntat. Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna är avgörande för hur penningpolitiken kommer att utformas.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*
  2023 2024 2025 2026 2027 kv1**
KPI 8,5 (8,6) 3,5 (4,4) 1,5 (2,4) 1,6 (1,9) 1,9
KPIF 6,0 (6,0) 2,3 (2,3) 1,9 (1,7) 2,0 (2,0) 2,0
BNP -0,2 (-0,7) 0,3 (-0,2) 1,9 (1,9) 2,4 (2,8) 2,1
Arbetslöshet, procent 7,7 (7,7) 8,3 (8,6) 8,2 (8,5) 8,0 (8,2) 7,9
Styrränta, procent 3,5 (3,5) 3,8 (4,1) 3,0 (4,0) 2,7 (3,6) 2,6

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2023 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 1 2027.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*
  2024 kv1 2024 kv2 2024 kv3 2025 kv1 2026 kv1 2027 kv1
Styrränta 4,00 (4,04)

3,93 (4,10)

3,70 (4,10) 3,20 (4,10) 2,76 (3,78) 2,58

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2023 inom parentes.
Källa: Riksbanken


Beslutet om styrräntan tillämpas från den 3 april. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 4 april. En pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-03-27