Skingsley i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley besökte idag riksdagens finansutskott för en utfrågning om Riksbankens penningpolitik.

Datum: 2019-03-07 09:00

Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Sveriges riksdag, Stockholm

Skingsley diskuterade i sin inledning vilka fördelningseffekter den förda penningpolitiken fått, mot bakgrund av den debatt som förts kring detta. Effekterna av en expansiv politik är dock inte fördelningsmässigt entydiga. Vissa grupper har gynnats av stigande tillgångspriser. Samtidigt har sysselsättningen ökat till historiskt hög nivå. ”Att arbetsmarknaden blivit starkare och att risken för arbetslöshet minskat spelar stor roll för individer med svag anknytning till arbetsmarknaden”, sa Skingsley. ”I grunden är penningpolitiken inte något lämpligt fördelningspolitiskt verktyg, dels därför att fördelningseffekterna är oklara, dels därför att det skulle vara svårt att kombinera med penningpolitikens uppgift att upprätthålla ett fast penningvärde”, avslutade Skingsley.

Via länken nedan finns de bilder Skingsley visade i finansutskottet.

Uppdaterad 2019-03-07