Ingves i finansutskottet: Utfrågning om Redogörelsen för penningpolitiken 2020

2020 var i många avseenden ett ovanligt år. Så även för Riksbankens penningpolitik. Normalt sett fattar direktionen penningpolitiska beslut fem gånger per år. Under 2020 blev det beslut vid 21 olika tillfällen. I finansutskottets årliga utfrågning om den förda penningpolitiken deltog under tisdagen hela Riksbankens direktion för att svara på frågor.

Datum: 2021-05-04 10:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Coronapandemin gjorde att den ekonomiska aktiviteten rasade under våren 2020 och osäkerheten på de globala finansmarknaderna ökade kraftigt. Många hushåll och företag drabbades hårt när länder världen över införde omfattande restriktioner för att minska smittspridningen. Förutsättningarna för att klara inflationsmålet ändrades totalt.

”Under sådana omständigheter krävs det att centralbanker agerar snabbt, kraftfullt och med ett brett spektrum av åtgärder för att stötta ekonomin på bästa sätt under tillräckligt lång tid”, sa Ingves i sin inledning till utfrågningen. ”De åtgärderna som centralbanker och regeringar runt om i världen vidtog, bidrog till att förhindra en ännu djupare global kris än den vi upplevt. Finansmarknaderna har stabiliserats och vi undvek en finanskris med en ännu kraftigare lågkonjunktur och lägre inflation som följd”, sa Ingves.

Uppdaterad 2021-05-04