Ingves i finansutskottet: Utfrågning om finansiell stabilitet

"Sårbarheterna i ekonomin har blivit ännu större under pandemin.” Det sa riksbankschef Stefan Ingves idag när han deltog i finansutskottets årliga öppna utfrågning, som handlade om sårbarheter i ljuset av ökande skulder hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag. Vid sidan av riksbankschefen medverkade också finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm i utskottets utfrågning.

Datum: 2022-02-01 09:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Sveriges Riksdag, Andrakammarsalen och virtuellt

Ingves betonade att priserna på en rad olika tillgångar har ökat under pandemin. Samtidigt har skulderna hos både hushåll och fastighetsföretag stigit. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har varit anmärkningsvärd, menade Ingves, och påtalade samtidigt att en rad nya trender påverkar riskbilden på den kommersiella fastighetsmarknaden. Omställningen från fysisk handel till e-handel har påskyndats under pandemin, därtill kan ökat distansarbete leda till förändringar i hur företag använder kontorsyta. Dessa trender kan i sin tur påverka efterfrågan på sådana lokaler och skulle i förlängningen kunna leda till fler vakanser, lägre hyresnivåer och fallande fastighetsvärden, påpekade Ingves.

Fokus måste nu ligga på att hantera växande obalanser

Ingves underströk att den samlade ekonomiska politiken behöver fokusera mer på att motverka riskerna med de ökande skulderna. Lämpligast är att använda riktade strukturella åtgärder, väl utformade finansiella regelverk och makrotillsynsåtgärder. ”För att lösa de grundläggande problemen kopplade till bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning krävs breda reformer inom bostads- och skattepolitiken”, menade Ingves. Om de inte genomförs i den utsträckning som krävs ökar behovet av makrotillsynsåtgärder. Det är också fortsatt viktigt att bankerna tar höjd för riskerna med utlåningen till kommersiella fastigheter.

Uppdaterad 2022-02-01