Thedéen: Värdepappersköp bör göras med försiktighet

Styrräntan ska vara penningpolitikens huvudsakliga verktyg och värdepappersköp bör göras med försiktighet. Det sa riksbankschef Erik Thedéen när han höll tal om sin grundläggande syn på penningpolitik och finansiell stabilitet på Nationalekonomiska föreningen i Stockholm idag.

Datum: 2023-05-23 12:30

Talare: Riksbankschef Erik Thedéen

Plats: Nationalekonomiska föreningen

”Min bedömning i nuläget är att värdepappersköp framför allt är verkningsfulla för att motverka finansiella kriser. Värdepappersköp i form av statsobligationer kan i vissa fall vara motiverade i tider när penningpolitiken behöver bli mer expansiv, tröskeln för omfattande köp av obligationer för att värna inflationsmålet bör dock vara hög.”

Erik Thedéen kommenterade även oron på de finansiella marknaderna kopplat till bankproblemen i USA och Schweiz under våren och menade att det är viktigt att lära sig av kriser. En konsekvens av detta blir, enligt Thedéen, antagligen att de globala standarderna för finansiell reglering kommer att behöva ändras på flera punkter.

”Ett exempel på reglering som redan nu diskuteras i USA är insättningsgarantin. I fallet Silicon Valley bank såg vi hur enkelt det är att med bara ett knapptryck flytta pengar sekundsnabbt samtidigt som rykten sprids fort på sociala medier. Det gäller därmed att hitta rätt avvägning mellan att å ena sidan garantera insättningar för att undvika en uttagsanstormning och å andra sidan se till att fordringsägarna ger banken incitament att undvika för stora risker.”

Thedéen lyfte också den pågående diskussionen bland finansiella aktörer, inom akademin och centralbanksvärlden om i vilken utsträckning penningpolitiken bör motverka att risker byggs upp i det finansiella systemet.

”Det är en intressant och viktig diskussion som jag följer. Det är inte orimligt att en mycket expansiv penningpolitik under en längre period leder till bland annat högt risktagande och högre skuldsättning. I ett sådant läge kan en sund riskvärdering vara att snarare höja räntan för tidigt än för sent. Förutsättningen är förstås att inflationsmålets trovärdighet inte påverkas och att det sker när övrig politik för att värna den finansiella stabiliteten inte fullt ut lyckas begränsa riskerna. Det är alltså i undantagsfall; det förebyggande arbetet för att värna finansiell stabilitet faller på andra politikområden än penningpolitiken.”

Även penningpolitik och finanspolitik är ömsesidigt beroende av varandra. Stabila statsfinanser är nödvändiga för prisstabiliteten. Finanspolitiken kan också påverka Riksbankens möjligheter att uppnå inflationsmålet på kort sikt. Thedéen avslutade därför sitt tal med att säga att det bör finnas utrymme för informationsutbyte:

”Riksbankens självständighet är viktig för att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet. Men det hindrar inte att vi kan och bör kunna diskutera frågor som är relevanta för penningpolitiken och dess måluppfyllelse med exempelvis finansutskottet och Finansdepartementet.”

Uppdaterad 2023-05-23