Svenska folkets betalningsvanor

Vartannat år genomför Riksbanken en intervjuundersökning för att få en bild av svenskarnas betalningsvanor och hur de förändras över tid. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2018 och resultatet från Svenska folkets betalningsvanor presenteras nedan.

Svenska folkets betalningsvanor

Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel som bankkort och Swish samtidigt som kontantanvändandet minskar. Bland de elektroniska betalningsmedlen dominerar fortfarande bankkort. Det visar en enkätundersökning som Riksbanken har gjort för att få bättre kunskap om svenska folkets betalningsvanor.

Vartannat år genomför Riksbanken en undersökning för att få en bild av hur svenska folkets betalningsvanor ser ut och förändras över tid. I undersökningen 2018 intervjuades cirka 2 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18-84 år. Årets undersökning har kompletterats med en fördjupande studie för glesbygden för att kartlägga hur betalningsvanorna där skiljer sig från genomsnittet i landet. Den kompletterande undersökningen bestod av cirka 500 intervjuer.

Vilka betalsätt har du använt under den senaste månaden?

Användningen av Swish har ökat oerhört snabbt under de senaste åren. Parallellt har andelen hushåll som uppger att de använt kontanter under den senaste månaden fortsatt att minska.

Diagram som visar vilka betalsätt som har använts under den senaste månaden

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Ålder spelar roll för valet av betalningsmedel

Yngre använder kontanter i lägre utsträckning än äldre till förmån för elektroniska betalningar som till exempel Swish.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Hur betalade du vid ditt senaste köp?

Kortbetalningar med bankkort behåller sin position som favorit bland de svenska hushållen. Mobila betalningar som till exempel Swish används fortfarande i mycket begränsad omfattning vid köp i fysisk butik.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Andel som svarat att de betalade kontant vid sitt senaste köp

På åtta år har andelen svarande som betalat med kontanter vid sitt senaste köp minskat från cirka 40 procent till 13 procent.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Hur ofta tar du ut kontanter i uttagsautomat eller i kassan på ett bankkontor?

Antalet kontantuttag i automater och på bankkontor fortsätter att minska. Även uttag av kontanter i kassa i butik (cashback) sker allt mer sällan.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Hur ofta upplever du att butiken du ska handla i inte accepterar kontanter?

För att få en bild av handlarnas acceptans av kontanter ställdes frågan om hur ofta hushållen upplever att butiken de ska handla i inte accepterar kontanter. Nära hälften av de som svarade upplever aldrig problem med att betala med kontanter i butik. Även om det är relativt få som upplever problem med att betala kontant så förekommer detta nu något oftare än vid tidigare mätningar. Problemen med att betala kontant i butik är mer sällsynta i glesbygden.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Inställning till den minskande kontantanvändningen

Hälften av de svarande var positiva eller mycket positiva till den minskande kontantanvändningen, medan 27 procent var negativa eller mycket negativa. Andelen positivt inställda ökade och andelen negativt inställda minskade jämfört med 2016. I glesbygden är andelen som är positivt inställda till utvecklingen (33 procent) nästa lika stor som andelen som är negativt inställda (35 procent).

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-11-20