Finansiell stabilitetsrapport 2021:2

Den ekonomiska återhämtningen i Sverige och omvärlden har varit stark, men en viss dämpning i tillväxten väntas framöver. Det svenska finansiella systemet fungerar väl, kreditförsörjningen har upprätthållits och viktiga finansieringsmarknader fungerar tillfredsställande. Utöver den osäkerhet som är förknippad med pandemin som sådan kan bland annat problemen med distributionskedjor och snabbt stigande energipriser fortsätta att störa den ekonomiska aktiviteten. Det finns också en osäkerhet om framtida räntor och eventuella effekter på tillgångspriser som skulle kunna medföra en ökad marknadsturbulens. Dessutom har hushållens skulder fortsatt att öka. Sammantaget är de risker som kan hota den finansiella stabiliteten fortsatt förhöjda.

Riksbankens stabilitetsbedömning i korthet november 2021

Ikon jordglob

Stark ekonomisk återhämtning i Sverige och omvärlden, men en viss dämpning i tillväxten väntas framöver. Det svenska finansiella systemet fungerar väl. Kreditförsörjningen har upprätthållits och viktiga finansieringsmarknader fungerar tillfredsställande.

Ikon med frågetecken

Riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Utöver den osäkerhet som är förknippad med pandemin som sådan kan bland annat problemen med distributionskedjor och snabbt stigande energipriser fortsätta att störa den ekonomiska aktiviteten. Det finns också en osäkerhet om framtida räntor och eventuella effekter på tillgångspriser som skulle kunna medföra en ökad marknadsturbulens. Hushållens skulder har också fortsatt att öka.

Ikon Kätting

För att inflationen varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Samtidigt måste den samlade ekonomiska politiken väga in att sårbarheterna i det finansiella systemet växer. Riksbanken stöder därför att FI höjer värdet på den kontracykliska kapitalbufferten, och anser att det är angeläget att FI fortsätter att höja buffertnivån.

Ikon bopriser

Hushållens höga skuldsättning gör att det behövs breda reformer inom bostads- och skattepolitiken, och det är problematiskt att sådana fortfarande saknas. Nya makrotillsynsåtgärder kan därför behöva införas eller redan införda åtgärder skärpas framöver. Makrotillsynsåtgärderna behöver begränsa hushållens låneutrymme eller minska deras räntekänslighet.

Ikon två byggnader som det står bank på

I takt med att det ekonomiska läget förbättras behöver tillfälliga lättnader i bankernas regelverk dras tillbaka, i både Sverige och omvärlden. Globalt överenskomna standarder som Basel III behöver genomföras fullt ut, i tid och på ett konsekvent sätt, utan att urvattnas.

Ikon värdepapper

Åtgärder behövs för att förbättra företagsobligationsmarknadens sätt att fungera och för att hantera fondernas likviditetsrisker. Riksbanken stöder FI:s arbete med en standard för en svensk benchmarkobligation samt FI:s förslag till ändringar i fondlagstiftningen.

Ikon

Det är viktigt att marknadsaktörer använder referensräntan Swestr i finansiella kontrakt så att de svenska marknaderna håller jämna steg med utvecklingen i övriga världen.

Ikon Nätverk

För att förbättra motståndskraften mot cyberattacker är det viktigt att det nationella cybersäkerhetscentrets roll gentemot den finansiella sektorn tydliggörs.

Ikon jordglob med termometer

Klimatrelaterade risker behöver införlivas i finansiella aktörers riskanalyser. Bankerna behöver dessutom skyndsamt börja redovisa standardiserade mätetal enligt TCFD:s rekommendationer.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-11-10