Ökad transparens kring Riksbankens köp av värdepapper

Nyhet Riksbanken kommer från och med den 1 februari 2022 kvartalsvis att publicera mer detaljerad information om Riksbankens värdepappersköp i svenska kronor. Den nuvarande publiceringen kommer att utökas med transaktionslistor för samtliga värdepappersslag samt mer detaljerade innehavslistor för enskilda kommunobligationer, företagsobligationer och företagscertifikat.

Riksbanken arbetar för att öka transparensen på företagsobligationsmarknaden och eftersträvar en så god transparens som möjligt när det gäller de egna köpen av företagsobligationer. Utöver att återigen publicera en transaktionslista för företagsobligationer ökar vi transparensen ytterligare genom att publicera mer detaljerad information kring övriga värdepappersköp.

Vad är det som är nytt i publiceringen av värdepappersköpen?

  • Transaktionslistor för samtliga värdepappersköp: statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer, företagsobligationer och företagscertifikat*
  • Listor med Riksbankens innehav på värdepappersnivå för enskilda kommunobligationer, företagsobligationer och företagscertifikat*

Hur kommer den nya publiceringen att ske?

Publiceringen sker kvartalsvis på Riksbankens hemsida med en månads eftersläpning. Första publiceringen med den nya informationen sker den 1 februari 2022 med statistik för perioden sedan köpen inleddes till och med december 2021.


*)Riksbankens köp av företagscertifikat avslutades den 31 dec 2021 och listorna kommer därför inte att uppdateras efter första publiceringen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-02-01