Reporäntan oförändrad på –0,50 procent, återinvesteringar av förfall tidigareläggs

Pressmeddelande Den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära 2 procent en tid. För att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Direktionen har också beslutat att i januari 2018 inleda återinvesteringarna av de obligationer som förfaller under 2019.

Den internationella konjunkturen stärks allt mer. Det relativt dämpade inflationstrycket gör dock att penningpolitiken i omvärlden väntas vara fortsatt expansiv de närmaste åren.

Konjunktur- och inflationsutsikterna för Sverige är i stort sett oförändrade sedan i oktober. Konjunkturen är stark och sysselsättningsgraden hög. Nedgången i bostadspriserna väntas visserligen dämpa bostadsinvesteringarna de kommande åren men effekterna på BNP-tillväxten motverkas delvis av den starkare efterfrågan från omvärlden.

Fortsatt expansiv penningpolitik för en inflation kvar vid målet

Även om inflationen nu varit nära 2 procent en tid så har den innan dess länge underskridit målet. Det har krävts mycket stöd av penningpolitiken för att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. För att inflationen ska vara kvar vid målet även framöver behöver konjunkturen vara fortsatt stark. Det är också viktigt att kronan inte stärks för snabbt.

Riksbankens direktion har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Riksbankens nettoköp av statsobligationer kommer vid årsskiftet att uppgå till ett nominellt värde av 290 miljarder kronor. Förfall och kupongbetalningar i statsobligationsportföljen återinvesteras tillsvidare. Stora förfall, på drygt 50 miljarder kronor, sker under första halvåret 2019. Dessutom tillkommer kupongbetalningar på totalt cirka 15 miljarder kronor från januari 2018 till juni 2019. För att bibehålla Riksbankens närvaro i marknaden och uppnå en relativt jämn köptakt framöver kommer återinvesteringarna av dessa förfall och kupongbetalningar inledas redan i januari 2018 och pågå fram till och med första halvåret 2019. Detta innebär att Riksbankens innehav av statsobligationer kommer att öka tillfälligt under 2018 och början av 2019.

Riksbanken har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan användas vid behov.

Penningpolitiken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen och bidrar på så sätt till en god ekonomisk utveckling. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna som är kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och vid behov makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta *
  20162017201820192020
KPI 1,0 1,8 (1,8) 2,0 (1,9) 2,8 (2,8) 3,1 (3,1)
KPIF 1,4 2,0 (1,9) 2,0 (1,8) 2,0 (2,1) 2,0 (2,1)
BNP 3,2 2,5 (2,9) 2,9 (2,9) 1,7 (2,0) 2,1 (1,9)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
6,9 6,7 (6,7) 6,5 (6,5) 6,5 (6,5) 6,5 (6,5)
Reporänta, procent -0,5  -0,5 (-0,5) -0,4 (-0,4) 0,0 (0,0) 0,6 (0,6)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2017 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan *
 2017
kv3
2017
kv4
2018
kv4
2019
kv4
2020
kv4
 
Reporänta -0,50 -0,50
(-0,50)
-0,27
(-0,27)
0,24
(0,24)
0,75
(0,75)
 

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2017 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att i januari 2018 inleda återinvesteringar av de obligationer som förfaller under 2019. De förespråkade att direktionen i ett senare skede tar ställning till om och i så fall hur förfallen under 2019 ska återinvesteras.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 3 januari 2018. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 10 januari. Mer information om återinvesteringarna finns i separat protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

 

 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-14