Protokoll från det penningpolitiska mötet den 25 november 2020

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 25 november beslutade Riksbankens direktion att utöka och förlänga programmet för värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021 samt att behålla reporäntan oförändrad på noll procent.

Under hösten har en andra våg av smittspridning av coronaviruset sköljt över många länder och restriktioner och rekommendationer har skärpts på nytt. Det är tydligt att ekonomin nu bromsar in och konjunktur- och inflationsutsikterna för både Sverige och omvärlden har reviderats ned. Ledamöterna konstaterade att pandemin är oberäknelig och att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är fortsatt stor.

Krisen har fått märkbara effekter också på inflationen som nu är mycket låg. Flera ledamöter poängterade samtidigt att inflationsutvecklingen är svårtolkad. De menade att mätproblemen är betydande då konsumtionsbeteenden ändrats kraftigt i krisen och vissa priser inte heller kan mätas. Prognosen är att det dröjer innan inflationen varaktigt når målet. Ledamöterna noterade i det sammanhanget att det ändå är positivt att de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsatt ligger nära 2 procent och betonade att det är viktigt att ekonomins aktörer fortsätter att lita på att inflationen så småningom kommer tillbaka till målet.

Flera ledamöter uttryckte oro för de långsiktiga effekter som krisen kan medföra, inte minst vad gäller arbetsmarknaden med risk för varaktigt hög arbetslöshet. Krisens natur, där vissa sektorer drabbas särskilt hårt, innebär att finanspolitiken har en viktig roll att spela för att lindra effekterna av krisen.

Riksbankens åtgärder har varit viktiga för att ränteläget ska vara lågt och för att kreditgivningen ska fungera. Ledamöterna var eniga om att penningpolitiken kommer att behöva vara expansiv under lång tid för att underlätta för återhämtningen och få inflationen att stiga mot målet. Alla ledamöter ville lämna reporäntan oförändrad på noll procent och skruva upp takten i värdepappersköpen i närtid. En majoritet av ledamöterna ansåg att det var lämpligt att utöka ramen för värdepappersköpen med 200 miljarder kronor, till ett sammanlagt nominellt belopp om upp till 700 miljarder, och förlänga köpen till 31 december 2021 samt att inkludera även statsskuldväxlar i programmet. En ledamot ansåg att det visserligen är bra att utöka värdepappersköpen men att det hade räckt med 100 miljarder kronor. En annan ledamot tyckte inte att köpen behövde utökas i nuläget och ansåg att penningpolitiken redan är tillräckligt expansiv. Dessa ledamöter tyckte inte heller att det var motiverat att inkludera statsskuldväxlar i köpprogrammet.

Det betonades att man är fortsatt beredd att anpassa penningpolitiken på det sätt som är lämpligt för att stödja den ekonomiska utvecklingen. Flera ledamöter poängterade också att reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd.

Bild på Riksbankens direktion.

Riksbankens direktion.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-07