Referensräntan Swestr kan användas från 2 september

Pressmeddelande Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr kan användas i finansiella kontrakt från och med den 2 september 2021. Därmed finns det möjlighet för Swestr att ersätta Stibor som referensränta på den kortaste löptiden. Den 1 oktober 2021 kommer Riksbanken även att börja publicera genomsnittsräntor och index för Swestr. Marknadsaktörernas övergång till Swestr bör ske i närtid.

Det är viktigt att referensräntor som används för prissättning i finansiella kontrakt i Sverige baseras på faktiskt genomförda transaktioner. Swestr är en del av den globala reformen av referensräntor som har ambitionen att minska finansmarknadernas beroende av traditionella referensräntor, som Stibor, i finansiella kontrakt. För att värna förtroendet för referensräntor i svenska kronor anser Riksbanken att marknadsaktörerna i närtid bör övergå till att använda den transaktionsbaserade Swestr i stället för Stibor på dess kortaste löptid.

Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr kommer att kunna användas i finansiella kontrakt från och med den notering som publiceras den 2 september 2021 (med värdedag 1 september 2021). Noteringarna kommer att finnas tillgängliga på Riksbankens webbplats. Den nuvarande testperioden för Swestr avslutas i slutet av augusti.

Genomsnittsräntor från den 1 oktober 2021

Riksbanken kommer också att börja publicera genomsnittsräntor och ett index baserade på Swestr från och med den 1 oktober 2021. Genomsnittsräntorna för Swestr är bland annat tänkta att, i linje med internationell praxis, användas i en så kallad fallbacklösning till Stibor. Det innebär att de kan komma att utgöra grunden för en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor skulle upphöra eller inte vara tillgängligt under kontraktstiden. Genomsnittsräntor för Swestr kan också underlätta och främja användning av Swestr som bas för ränteberäkningen i nya finansiella kontrakt.

Beräkningsmetoderna för genomsnittsräntorna och indexet följer det förslag som Riksbanken remitterade under våren 2021, men en justering i terminologin gällande hanteringen av helgdagar har gjorts. Startdag för indexet kommer att vara den 1 september 2021. Den 1 oktober 2021 publiceras även noteringar retroaktivt för perioden från och med den 1 september 2021.

Beräkningsmetoden för Swestr justeras något

Riksbanken har justerat beräkningsmetoden för Swestr utifrån erfarenheter från testperioden och de synpunkter som framfördes i samband med remissförfarandet hösten 2020. Förändringen innebär att användningen av motpartskategorier slopas i beräkningen så att transaktionsunderlaget för Swestr trimmas på hela det sammanlagda underlaget. Justeringen förväntas inte få någon systematisk effekt på nivån för Swestr. Den nya metoden tillämpas från och med noteringen som publiceras den 2 juli 2021 (värdedag den 1 juli 2021). Riksbanken kommer att publicera omräknade noteringar för Swestr från testperioden första halvåret 2021.

Rådgivande gruppen har fått sin uppdragsbeskrivning

Som tidigare meddelats har Riksbanken skapat en rådgivande grupp för Swestr som består av marknadsaktörer som är potentiella användare av Swestr, är aktiva på dess underliggande marknad eller i övrigt är relevanta för Swestr. Idag har Riksbanken publicerat gruppens uppdragsbeskrivning. Riksbanken har också tagit fram ett dokument som samlar relevant information om Swestr som finansiellt referensvärde.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-22