Styrräntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent

Pressmeddelande Riksbankens räntehöjningar och de fallande energipriserna har bidragit till att inflationen börjat sjunka. Utvecklingen går därmed åt rätt håll, men inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande för högt. För att inflationen ska sjunka tillbaka och stabiliseras kring målet på 2 procent inom rimlig tid har direktionen därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

Inflationstrycket är för högt

Centralbankernas stora och snabba räntehöjningar sedan början av förra året har bidragit till att den globala inflationen sjunker och konjunkturen dämpas. Många centralbanker har nu börjat anpassa penningpolitiken i mer gradvisa steg, men har samtidigt flaggat för att räntesänkningar ligger långt framåt i tiden.

Inflationen sjunker även i Sverige. Ökningstakten i energi- och livsmedelspriserna har dämpats påtagligt, vilket är positivt. Men inflationstrycket är fortfarande för högt. Tjänstepriserna fortsätter att öka i snabb takt, vilket tillsammans med den omotiverat svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe och ökar risken för att inflationen inte ska fortsätta sjunka och stabiliseras kring målet tillräckligt snabbt.

Räntan höjs för att inflationen ska bli låg och stabil

En hög inflation är problematisk för ekonomin i stort och särskilt kännbar för hushåll med små marginaler. För att säkerställa att inflationen fortsätter ner och stabiliseras kring målet inom rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare något. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent.

Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare. Liksom tidigare är bedömningen att penningpolitiken behöver vara åtstramande under en längre period för att inflationen ska falla tillbaka och varaktigt stabiliseras nära målet på 2 procent.

Ny information om utvecklingen och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflations­utsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*
  2022 2023 2024 2025 2026 kv3**
KPI 8,4 (8,4) 8,6 (8,9) 4,6 (4,3) 2,4 (2,3) 1,8
KPIF 7,7 (7,7) 5,9 (5,9) 2,5 (2,4) 1,8 (1,8) 2,0
BNP 2,8 (2,8) -0,8 (-0,5) -0,1 (0,0) 1,9 (1,8) 2,6
Arbetslöshet, procent 7,5 (7,5) 7,4 (7,5) 8,3 (8,2) 8,3 (8,3) 8,0
Styrränta, procent 0,8 (0,8) 3,5 (3,5) 4,1 (4,1) 4,0 (4,0) 3,7

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juni 2023 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2026.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*
  2023 kv3 2023 kv4 2024 kv3 2025 kv3 2026 kv3
Styrränta 3,75 (3,75)

4,03 (3,99)

4,10 (4,05) 4,04 (4,00) 3,69

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juni 2023 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 27 september. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 2 oktober. En pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken men föranmälda journalister kan även delta och ställa frågor via Zoom. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. De journalister som vill delta och ställa frågor via Zoom föranmäler sig till presstjänsten antingen via telefon 08-787 0200 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 21 september klockan 10:00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-09-21