Skingsley: Att anpassa sig till nya villkor - penningpolitisk frihet under ansvar

”Pandemiutbrottet visar på vikten av handlingsfrihet. Att vi haft friheten att själva välja verktyg och snabbt sätta in dem har varit helt avgörande under det gångna året. Utan den friheten hade vi inte kunnat göra lika stor nytta för ekonomin.” Det sa förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon idag talade vid SEB:s digitala webbinarium om Riksbankens erfarenheter under pandemin.

Datum: 2021-05-20 13:30

Talare: Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: SEB (digitalt)

Med självständighet följer krav på utvärdering - frihet under ansvar

”Förutsättningarna för penningpolitiken förändras över tiden och verktygen behöver därför uppdateras med förändringarna för att vi ska behålla förmågan att hantera framtida kriser”, fortsatte hon. Men, konstaterade hon, vår starka självständighet innebär frihet under ansvar och Riksbanken har under årens lopp verkat för att öka just öppenheten kring penningpolitiken. Det är ingen tillfällighet att den internationella trenden med ökad självständighet bland centralbanker har gått hand i hand med ökad transparens och tydlighet, sa Skingsley.

Under de senaste åren har vi fått nya utmaningar att hantera. ”Våra mål och mandat är oförändrade, men vår verktygslåda har behövt förändras”, framhöll Skingsley. Under tidigare perioder kunde vi direkt se effekten av 0,25 procentenheter lägre reporänta på inflationsprognosen. Men när verktygslådan är större blir det mycket svårare att veta hur stor effekten på måluppfyllelsen faktiskt blir. Vår utmaning idag är att bli bättre på att förstå, förtydliga och förklara effekterna av de nya penningpolitiska verktygen så att vi underlättar den demokratiska granskningen av vårt arbete.

Vikten av handlingsfrihet förstärktes under pandemin

De finansiella marknaderna utvecklas ständigt, liksom företagens sätt att finansiera sig. Det gör att miljön som penningpolitiken verkar i också förändras. Under pandemin har vi behövt sätta in många åtgärder för att hålla ränteläget lågt och upprätthålla kreditförsörjningen så att realekonomin hålls igång. Vi har köpt statsobligationer, kommunobligationer, säkerställda obligationer samt företagspapper i form av obligationer och certifikat. ”Jag anser att åtgärderna har fungerat som det var tänkt. Vi har kunnat undvika en finanskris”, konstaterade Skingsley.

För att fortsättningsvis kunna leverera en penningpolitik med prisstabilitet som mål behöver vi acceptera att förutsättningarna förändras och att verktygen behöver uppdateras med förändringarna. Självständighet är ett stort förtroende att förvalta. ”Med fortsatt frihet under ansvar kan Riksbanken bidra till en god ekonomisk utveckling framöver”, avslutade Skingsley.

Uppdaterad 2021-05-20