Finansiell stabilitetsrapport 2020:2

De stödåtgärder som satts in av regeringar, centralbanker och andra myndigheter i såväl Sverige som omvärlden har gjort att det svenska finansiella systemet hittills har klarat coronapandemins utmaningar relativt väl. Men riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Om krisen nu blir djupare och mer utdragen kan det behövas ytterligare åtgärder för att ge stöd åt kreditförsörjningen och värna den finansiella stabiliteten.

Riksbankens stabilitetsbedömning i korthet

Ikon Coronavirus

De stödåtgärder som satts in av regeringar, centralbanker och andra myndigheter, i såväl Sverige som omvärlden, har gjort att det svenska finansiella systemet hittills klarat coronapandemins utmaningar relativt väl.

Ikon företag

Riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Den ökade spridningen av coronaviruset innebär att begränsningsåtgärder och beteendeförändringar bromsar en ekonomisk återhämtning i närtid och att konkurserna inom företagssektorn kan bli betydligt fler.

Ikon Corona och timglas

De risker och sårbarheter som stödåtgärderna kan bygga upp på längre sikt är underordnade behovet av att motverka pandemins omedelbara ekonomiska konsekvenser. Tidpunkten då stödåtgärderna fasas ut, och hur snabbt detta sker, måste väljas med stor omsorg.

Ikon två byggnader som det står bank på

Bankerna behöver göra vad de kan för att tillhandahålla tillräckligt med krediter till företag och hushåll. De kan därför behöva använda sina kapital‐ och likviditetsbuffertar, och bör tillsvidare avstå från att dela ut medel till aktieägare.

Ikon motstånd

Motståndskraften i det finansiella systemet behöver åter stärkas när det ekonomiska läget tillåter det. Om bankerna har använt delar av sina buffertar behöver de bygga upp tillräckligt med kapital och likviditet igen. De fastslagna regelverken kring bankernas kapital och likviditet bör behållas och inte urvattnas.

Ikon bopriser

Det krävs åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning. Åtgärder behövs inom såväl bostads- som skattepolitiken. Om sådana åtgärder inte genomförs kan nya makrotillsynsåtgärder behöva införas eller införda åtgärder skärpas framöver. Det undantag som införts i amorteringskravet för svenska hushåll bör förbli tillfälligt.

Ikon värdepapper

Bristerna på marknaden för företagspapper behöver åtgärdas. Det är särskilt viktigt att komma till rätta med den bristande transparensen.

Ikon jordglob med termometer

Klimatrelaterade risker behöver fortsatt vara en viktig del i tillsynen och integreras i den finansiella stabilitetsanalysen. Det är viktigt att förbättra rapporteringen och statistiken över riskerna.

Intervju om finansiell stabilitet november 2020

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Intervju om finansiell stabilitet november 2020

Presskonferens om finansiell stabilitet

2020-11-11 Presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiell stabilitet.

Presskonferens 11 november 2020
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-11