5 miljarder återförs från tidigare riskavsättningar till resultatet för 2022

Nyhet Riksbanken väntas redovisa en orealiserad förlust för 2022 och därför har direktionen beslutat att återföra tidigare avsatta medel för finansiella risker på 5 miljarder kronor till resultatet för räkenskapsåret 2022. Preliminärt blir då det redovisade resultatet en förlust på 81 miljarder kronor. Den orealiserade förlusten beror främst på att marknadsräntorna stigit världen över vilket försämrar marknadsvärdet på Riksbankens tillgångar.

Under coronapandemin köpte centralbanker världen över stora volymer av värdepapper för att undvika en finansiell kris och stötta samhällsekonomin som helhet. Detta har inneburit att de nu har stora innehav av värdepapper i inhemsk valuta. För Riksbankens del handlar det framför allt om statsobligationer och så kallade säkerställda obligationer (bostadsobligationer).

Under 2022 har inflationen globalt och därmed också ränteläget stigit snabbt. Det har fått marknadsvärdet att sjunka, både på Riksbankens innehav av värdepapper i svenska kronor och på utländska värdepapper i valutareserven. Denna orealiserade värdeminskning väntas påverka det redovisade resultatet för 2022, via en så kallad nedskrivning.

Beslutet om att återföra 5 miljarder kronor, från tidigare avsatta medel, förbättrar det preliminära redovisade resultatet för räkenskapsåret 2022. Trots återföringen förväntas resultatet bli negativt och Riksbankens egna kapital mycket lågt.

Den nya riksbankslagens bestämmelser för kapitalet, som gäller först från räkenskapsåret 2023, innebär bland annat att Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att återställa det egna kapitalet om detta blir för lågt. En framställning bör baseras på en bred bedömning av Riksbankens finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga vid det aktuella tillfället. Det är därmed osäkert hur stort belopp framställningen kan komma att omfatta och Riksbanken behöver återkomma med mer analys och information om detta framöver.

Riksbankens uppdrag

Riksbankens uppdrag är att upprätthålla en låg och stabil inflation och bidra till ett stabilt och effektivt finansiellt system. På så sätt bidrar Riksbanken till en god och stabil samhällsekonomisk utveckling. De åtgärder som Riksbanken satt in för att fullgöra sitt uppdrag, bland annat under de svåra pandemiåren, har bidragit till den orealiserade förlusten för 2022. Men åtgärderna har samtidigt skapat samhällsekonomiska vinster som ökad ekonomisk aktivitet och ökade skatteintäkter för staten.

Avsättningar för finansiella risker är en långsiktig åtgärd och är tänkt att fungera som en buffert om Riksbanken gör förluster. För räkenskapsåren 2020 och 2021 avsattes totalt 5 miljarder kronor och för 2022 återförs nu dessa.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-11