Ingen avsättning för finansiella risker 2023

Nyhet Riksbanken har beslutat att inte göra några finansiella riskavsättningar för 2023. För räkenskapsåret 2023 bedöms Riksbanken göra en vinst på 16 miljarder kronor och Riksbankens eget kapital väntas efter resultatdisposition uppgå till -2 miljarder kronor. Eftersom det egna kapitalet fortsatt understiger en tredjedel av den lagstadgade målnivån för eget kapital kommer Riksbanken att göra en framställning till riksdagen under våren om återställning av det egna kapitalet.

”Det preliminära resultatet innebär att en återställning av eget kapital till riksbankslagens grundnivå nu motsvarar ett kapitaltillskott på cirka 40 miljarder kronor. Detta kan jämföras med de 80 miljarder i kapitaltillskott som jag indikerade i oktober. Skillnaden beror framförallt på den räntenedgång som skett men även på de vinster som följer av de valutasäkringar som Riksbanken genomfört under hösten. Det kapitaltillskott som vi slutligen föreslår kommer att framgå av framställningen som överlämnas till riksdagen i mars”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

I årsbokslutet för räkenskapsåret 2022 redovisade Riksbanken en förlust om drygt 80 miljarder kronor. Som ett resultat av förlusten blev Riksbankens eget kapital negativt, -18 miljarder kronor. Trots att Riksbanken preliminärt väntas göra en vinst på 16 miljarder kronor för 2023 kommer det egna kapitalet att understiga en tredjedel av den lagstadgade målnivån, på 60 miljarder kronor. Målnivån kommer att räknas upp med årlig procentuell förändring i KPI efter att utfallet för december publicerats.

Den nya riksbankslagens bestämmelser för kapitalet som gäller från räkenskapsåret 2023, innebär att Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att återställa det egna kapitalet om detta blir för lågt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-01-10