Direktionen

Riksbanken leds av en direktion som består av fem ledamöter. De utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen. Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.

Direktionsledamöterna utses för mandatperioder på 5 eller 6 år. En av ledamöterna utses till riksbankschef och är ordförande i direktionen. Övriga ledamöter är vice riksbankschefer, varav en är förste vice riksbankschef.

Direktionen sammanträder normalt varannan onsdag. Minst tre av de fem ledamöterna måste vara närvarande för att direktionen ska kunna fatta beslut. Om ledamöterna inte är eniga om beslutet vinner det förslag som samlat en majoritet av rösterna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Om ett ärende är så brådskande att direktionen inte hinner sammanträda för att behandla det får ärendet avgöras genom kontakter mellan ledamöterna. Om inte heller det hinns med eller är lämpligt får ärendet avgöras av två ledamöter om de är överens om beslutet.

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande får närvara vid direktionens sammanträden. De har rätt att yttra sig, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller rösta.

Direktionens uppgifter

Direktionen har ansvar för verksamhetens inriktning, utveckling och effektivitet. Direktionen fattar även beslut om Riksbankens organisation och arbetsordning. Vidare fattar direktionen beslut om penningpolitiken, betydelsefulla frågor inom området finansiell stabilitet, betalningsfrågor och Riksbankens tillgångsförvaltning. Direktionen beslutar också om strategiska mål, verksamhetsplan, budget och remissyttranden. Riksbankschefen har i uppdrag att sköta den löpande verksamheten enligt riksbankslagen och de direktiv och riktlinjer som direktionen fattar beslut om.

Riksbanken ska regelbundet eller på begäran lämna en redogörelse för penningpolitiken, hanteringen av kontanter i Sverige och sin övriga verksamhet till riksdagens finansutskott.

Direktionen beslutar om styrräntan

Riksbanken har normalt åtta penningpolitiska möten per år då direktionen fattar beslut om styrräntan och, i förekommande fall, andra penningpolitiska åtgärder. Hur ledamöterna resonerat vid mötet offentliggörs i ett protokoll ungefär fem arbetsdagar efter mötet. Beslutet om styrräntan är, liksom andra beslut som direktionen fattar, ett majoritetsbeslut med utslagsröst för riksbankschefen.

Direktionsledamöter

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-22