Frågor och svar SOAP API

Riksbanken tillhandahåller ett API (Application Programming Interface) i form av en SOAP-baserad webbtjänst (web service) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser. På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser.

Nytt REST API

2023-03-29. Riksbanken har lanserat en öppen betaversion av ett nytt REST API. Syftet med det nya REST API:et är att förenkla för användare som vill integrera sina system för att automatiserat kunna hämta räntor och valutakurser från Riksbanken.

Det gamla SOAP API:et kommer att avvecklas, men för att användare ska ha tid på sig att uppdatera sina befintliga integrationer kommer det gamla SOAP API:et att finnas kvar parallellt med det nya REST API:et under en övergångsperiod efter det att betaperioden har avslutats.

Riksbanken rekommenderar i och med detta att inte sätta upp nya integrationer mot det gamla SOAP API:et.

SEK/RUB

2022-03-28  Med anledning av den låga likviditeten i marknaden och höga volatiliteten i SEK/RUB-kursen upphör Riksbanken för tillfället med att publicera rubelkursen fr.o.m. måndag 28 mars 2022. Publicering av valutakursen återupptas när det bedöms att marknadsförhållandena har ändrats.

Efter den 30/11 2020 går det inte att få fram månads- årsgenomsnitt för innevarande period via metod "getMonthlyAverageExchangeRates"?

Riksbanken har ändrat getAnnualAverageExchangeRates. Tidigare gick det att få ut ett medelvärde för en period som inte var slut (innevarande period). Tidigare gick det att få fram ett genomsnitt under vilken dag som helst på året.
Anledning till ändringen är att API-användare inte kunde veta när en period/ett resultat var fastslaget. Månads- och årsgenomsnitt för innevarande period beräknas därför nu den sista bankdagen i månaden eller året kl. 12:05, det vill säga efter dagens publicering.

Vilka versioner av kommunikationsprotokollet TLS stöds av webbtjänsten?

Vid krypterad anslutning kräver webbtjänsten TLS version 1.2. De äldre versionerna TLS version 1.0 och TLS version 1.1  stängde Riksbanken sitt stöd för den 4 april 2019. Stöd för TLS version 1.3 planeras.

Vilken version av SOAP-protokollet stödjs?

Från den 20 november 2019 stödjer Riksbankens API endast SOAP 1.2.

Exempel på ettn http-anrop med:

POST http://swea.riksbank.se:80/sweaWS/services/SweaWebServiceHttpSoap12Endpoint HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="urn:getInterestAndExchangeRates"
Content-Length: 812
Host: swea.riksbank.se:80
Proxy-Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsd="http://swea.riksbank.se/xsd">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <xsd:getInterestAndExchangeRates>
           :
      </xsd:getInterestAndExchangeRates>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>


Parametrar för getInterestAndExchangeRates

<xsd:getInterestAndExchangeRates>
        <searchRequestParameters>
            <aggregateMethod>D</aggregateMethod>
            <datefrom>2019-10-01</datefrom>
            <dateto>2019-10-04</dateto>
            <languageid>en</languageid>
            <min>false</min>
            <avg>false</avg>
            <max>true</max>
            <ultimo>false</ultimo>
            <!--1 or more repetitions:-->
            <searchGroupSeries>
                <groupid>130</groupid>
                <seriesid>SEKCADPMI</seriesid>
                </searchGroupSeries>
                </searchRequestParameters>
</xsd:getInterestAndExchangeRates>


Måste man ange källa när man sprider statistiken vidare?

Ja, du måste alltid ange att Sveriges riksbank är källan ("Källa: Sveriges riksbank").

Om man själv har bearbetat statistik från Riksbankens webbplats, ska man ange källa då också?

Nej, i sådana fall får man inte ange Sveriges riksbank som källa.

Får jag använda API:et i kommersiellt syfte?

Ja, det får du. Riksbankens statistikdatabas är fritt tillgänglig utan avgift och får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs.

Är det något jag inte får göra med API:et?

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Du får inte heller presentera den tjänst som du utvecklat som ett "officiellt samarbete" eller "partnerskap" med Riksbanken.

Hur får jag meddelanden om nya versioner av API:t?

Nya versioner aviseras på riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/oppet-api/

Vad betyder Ultimo?

Ultimo är den kurs som noterades den sista bankdagen i månaden. Exempel: Ultimo för SEK/EUR per den 30 december 2011 = 8,9447.

Varför visar min sökning "n/a" på vissa serier?

N/a står för Not available och betyder att en eller flera noteringar saknas under vald tidsperiod. Kontrollera seriens giltighetstid genom att klicka på länken Serieinformation. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.

I det fall en serie inte hunnit uppdateras med innevarande dags värde kommer den att presenteras som n/a (saknas). Försök då göra samma sökning lite senare under dagen.

En serie kan också anges som n/a (saknas) på grund av helgdagar.

Varför visar min sökning inte noteringar på alla valda serier?

Om någon serie exkluderas i resultatet beror det sannolikt på att den uteslutna seriens giltighetstid ligger utanför vald tidsperiod. Kontrollera seriens giltighetstid. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.

Varför visar mitt resultat konstiga värden, eller visar värden som text istället för siffror, i Excel?

Vid val av ett annat tecken för decimal än det startvärde som föreslås som decimalavgränsare när söksidan öppnas kan siffervärden bli fel eller tolkas som text när filen har öppnats i Excel. Gå tillbaka till söksidan och ange samma tecken för decimal som gäller för Excel och klicka på "Sök" igen.

Varför öppnas inte min Excel-fil?

Det beror oftast på att man redan har programmet Excel öppet. Växla då över från webbläsaren till Excel och kontrollera att en ny fil öppnat sig.

Vad betyder datumet som står inom parentes efter ett serienamn?

Det anger under vilken period det finns noteringar för denna serie. Om inget slutdatum står inom parentes är serien är öppen. Det betyder att den normalt uppdateras med en ny notering varje dag.

Varför är vissa valutor uttryckta i ental och vissa i 100-tal?

I vissa fall förekommer det att valutakurser anges som priset för 1 eller 100 enheter av den utländska valutan. Den valutafixing som presenteras på Riksbankens webbplats har för vissa valutor enhet 100. Anledningen till det är enbart av historiska skäl vilket medfört att praxis fortfarande tillämpas.

Hur många decimaler har ränte- och valutanoteringarna?

Värden för räntor och valutor publiceras med 4 decimalers precision. I webbtjänsten levereras värden i potensform för datatypen double. T.ex. 1.0E1 som motsvarar 10.

Varför visas inte å/ä/ö korrekt i presentationsformatet CSV-fil i Excel när filen öppnas på Macintosh?

Det beror på att filen har teckenuppsättningen PC/Windows (ANSI). För att Excel ska kunna visa å/ä/ö rätt måste filen först sparas och därefter importeras till Excel. Dessvärre öppnas inte importguiden i Excel när filen öppnas från Macintosh. Använd därför, om möjligt, presentationsformatet Text-fil eller välj Advanced Search på Riksbankens engelskspråkiga hemsida www.riksbank.com/statistics/interest & exchange rates.

Frågor om Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser

E-post: API@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-03-29