Köp av statsskuldväxlar

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbankens köp att inriktas på att kompensera för värdepapper som förfaller. Omfattningen av köpen kommer på så sätt att anpassas så att totala innehavet utvecklas på ett sätt som bidrar till att penningpolitiken blir väl avvägd. De nu aktuella köpen omfattar bland annat statsskuldväxlar.

Riksbanken kan köpa omsättningsbara skuldebrev med en återstående löptid om minst 70 dagar vid köptidpunkten. Köpen genomförs på andrahandsmarknaden och via anbudsförfaranden. Riksbankens penningpolitiska motparter samt Riksgäldskontorets nuvarande återförsäljare av statsskuldsväxlar kan delta i dessa anbudsförfaranden.

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Innehav av statsskuldväxlar

Här redovisas Riksbankens totala innehav av statsskuldväxlar. Innehavet är nettosumman av köpta statsskuldväxlar, det vill säga den totala summan av statsskuldväxlar minskat med förfallna växlar vid varje tidpunkt. Riksbankens köp av statsskuldväxlar påbörjades i januari 2021 och innehavet uppgår sedan i slutet av juni till 20 miljarder kronor. Under första kvartalet 2022 ska Riksbanken köpa statsskuldväxlar till ett sådant sammanlagt nominellt belopp att Riksbankens innehav av statsskuldväxlar upprätthålls på samma nivå kring 20 miljarder kronor.

Innehav av statsskuldväxlar

Diagram: Innehav av statsskuldväxlar

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av statsskuldväxlar som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av statsskuldväxlar
  Miljarder svenska kronor
Innehav per 30 november 2021 24,5
Nya köp i december 2021 3
Förfall i december 2021 -7,5
Innehav per 31 december 2021 20

Köp av statsskuldväxlar

Här redovisas Riksbankens totala köp av statsskuldväxlar.

Köp av statsskuldväxlar

Diagram: Köp av statsskuldväxlar

Diagrammet visar Riksbanks totala köp av statsskuldväxlar som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-24