Köp av säkerställda obligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Riksbanken avser att under andra halvåret 2022 minska köpen med tre fjärdedelar jämfört med de köp som genomfördes under det första halvåret. Bedömningen är att Riksbankens innehav av värdepapper bör minska under 2022. De nu aktuella köpen omfattar bland annat säkerställda obligationer (bostadsobligationer).

Riksbankens köp avser säkerställda obligationer (bostadsobligationer) utgivna i svenska kronor av svenska kreditinstitut med löptider över ett år. Liksom vid köp av statsobligationer genomförs köpen av säkerställda obligationer på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner. Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.  

Det första köpet av säkerställda obligationer skedde den 25 mars 2020.

Innehav av säkerställda obligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av säkerställda obligationer. Innehavet är nettosumman av köpta säkerställda obligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Innehav säkerställda obligationer

Diagram: Innehav säkerställda obligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av säkerställda obligationer inom ramen för Riksbankens program för köp av värdepapper. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av säkerställda obligationer
  Miljarder svenska kronor
Innehav per 31 maj 2022 413
Nya köp i juni 2022 4
Förfall i juni 2022 -18,4
Innehav per 30 juni 2022 398,6

 

Köp av säkerställda obligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av säkerställda obligationer. Fram till den 31 december 2021 köpte Riksbankensäkerställda obligationer för 435 miljarder kronor. Riksbanken avser att under det andra halvåret 2022 fortsätta köpa säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska kreditinstitut till ett nominellt belopp om 6 miljarder kronor.

Köp av säkerställda obligationer

Diagram: Köp av säkerställda obligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala köp av säkerställda obligationer inom ramen för denna åtgärd vid respektive tidpunkt sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Uppdaterad 2022-07-04