Köp av säkerställda obligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 30 juni 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen omfattar bland annat säkerställda obligationer (bostadsobligationer). .

Riksbankens köp avser säkerställda obligationer (bostadsobligationer) utgivna i svenska kronor av svenska institut med löptider över ett år. Liksom vid köp av statsobligationer genomförs köpen av säkerställda obligationer på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner. Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.  

Detta är en ny åtgärd och det första köpet av säkerställda obligationer skedde den 25 mars 2020.

Innehav av säkerställda obligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av säkerställda obligationer. Innehavet är nettosumman av köpta säkerställda obligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt.

Diagram: Innehav säkerställda obligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av säkerställda obligationer inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av säkerställda obligationer
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 31 aug 2020 125
Nya köp i sep 2020 20
Förfall i sep 2020 0
Utestående volym 30 sep 2020 145

 

Köp av säkerställda obligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av säkerställda obligationer. Fram till den 31 december 2020 erbjuder sig Riksbanken att köpa säkerställda obligationer för 210 miljarder kronor

Diagram: Köp av säkerställda obligationer

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av säkerställda obligationer inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-10-19