Defilering in i mål eller ett dött lopp? Centralbanksmästerskapet i prognosförmåga 2021 och 2022

APPENDIX – Inflationsprognoser och utfall

Till rapportens startsida
Defilering in i mål eller ett dött lopp? Centralbanksmästerskapet i prognosförmåga 2021 och 2022

APPENDIX – Inflationsprognoser och utfall

Publicerad: 19 januari 2024

Diagram 7. Australien. KPI, utfall och Reserve Bank of Australias prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Reserve Bank of Australias inflationsprognoser  med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Källa: Reserve Bank of Australia
Diagram 8. Euroområdet. HIKP, utfall och Europeiska centralbankens prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Europeiska centralbankens inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Anm. De prognoser som vi utvärderar är prognoser som förbereds av Europeiska centralbankens medarbetare (prognoserna i mars och september) och av Eurosystemets medarbetare (prognoserna i juni och december). Källa: Europeiska centralbanken
Diagram 9. Kanada. KPI, utfall och Bank of Canadas linjärt interpolerade prognoserÅrlig procentuell förändring Diagrammet jämför Bank of Canadas inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Anm. Bank of Canada publicerar kvartalsprognoser för innevarande år (lite beroende på när under året prognosen görs) och för det fjärde kvartalet för kommande två år. I den penningpolitiska rapporten som publicerades i juli 2020 angavs dessutom årsgenomsnitten för KPI-inflationen 2021 och 2022 vilket är information som vi beaktar. Vi har för enkelhetens skull linjärt interpolerat mellan de datum där vi inte har kvartalsprognoser. En interpolering med en spline, som är mer flexibel, ger inte noterbart annorlunda resultat. Källa: Bank of Canada
Diagram 10. Norge. KPI, utfall och Norges Banks prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Norges Banks inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Källa: Norges Bank
Diagram 11. Nya Zeeland. KPI, utfall och Reserve Bank of New Zealands prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Reserve Bank of New Zealands inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Anm. Mellan maj 2020 och januari 2021 publicerade Reserve Bank of New Zealand inga prognoser utan tre olika scenarier. Återhämtningens hastighet och restriktionernas varaktighet var viktiga skillnader mellan de tre scenarierna. Se Reserve Bank of New Zealand (2022) för en detaljerad beskrivning. Vi utvärderar huvudscenariot. Källa: Reserve Bank of New Zealand
Diagram 12. Polen. KPI, utfall och Narodowy Bank Polskis prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Narodowy Bank Polskis inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Källa: Narodowy Bank Polski
Diagram 13. Storbritannien. KPI, utfall och Bank of Englands prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Bank of Englands inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Anm. Prognoserna som vi utvärderar är de som redovisas i de penningpolitiska rapporterna. Källa: Bank of England
Diagram 14. Tjeckien. KPI, utfall och Česká národní bankas prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Česká národní bankas inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.
Källa: Česká národní banka
Diagram 15. USA. PCE, utfall och Federal Reserves prognoser Årlig procentuell förändring Diagrammet jämför Federal Reserves (Federal Open Market Committee) inflationsprognoser med utfall mellan slutet av 2020 och mitten av 2023.

Anm. Prognoserna som vi utvärderar, och visar i diagrammet ovan, är medianen av PCE- inflationen mellan juni 2020 och juni 2023. Till skillnad från övriga centralbanker publicerar Federal Reserve prognoser för inflationen under det fjärde kvartalet respektive år (jämfört med fjärde kvartalet året innan). Vi utvärderar dessa mot genomsnittlig inflation för 2021 och 2022. Resultaten är mycket likartade om vi istället interpolerar prognoserna linjärt. Utfall avser PCE per 2023-07-30.

Källa: Federal Reserve Board, Federal Open Market Committee Projections materials