Köp av företagsobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från september 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen av företagsobligationer inleddes den vecka som börjar med den 14 september 2020. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbankens köp att inriktas på att kompensera för värdepapper som förfaller. Omfattningen av köpen kommer på så sätt att anpassas så att totala innehavet utvecklas på ett sätt som bidrar till att penningpolitiken blir väl avvägd. De nu aktuella köpen omfattar bland annat företagsobligationer.

Köpen omfattar precis som tidigare företagsobliga­tioner utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på upp till 5 år. Obligationerna ska vidare vara utgivna av företag som lever upp till internationella standarder och normer för hållbarhet. Köpen sker på andrahandsmarknaden från Riksbankens penningpoli­tiska motparter.

Riksbanken tillämpar en begränsningsregel som innebär att Riksbanken, vid respektive köptillfälle, inte ska äga mer än 50 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagsobligationer i svenska kronor eller mer än 50 procent av en enskild obligationsutgåva. Mer detaljerad information om köp av företagsobligationer finns att läsa under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Mer detaljerad information om köp av företagsobligationer finns att läsa under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Här finns en lista över företag med obligationer som uppfyller Riksbankens kriterier.

Innehav av företagsobligationer 

Nedan redovisas Riksbankens totala innehav av företagsobligationer samt innehavens fördelning mellan olika branscher och återstående löptid. Innehavet är nettosumman av köpta företagsobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Riksbankens totala innehav av företagsobligationer

Diagram: Innehav företagsobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av företagsobligationer som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av företagsobligationer
  Miljarder svenska kronor
Innehav per 30 november 2021 11,9
Nya köp i december 2021 0,2
Förfall under december 2021 0
Innehav per 31 december 2021 12,2

 

Fördelning mellan branscher

Diagram: Fördelning mellan branscher

Diagrammet visar hur Riksbankens innehav av företagsobligationer (blå stapel) fördelar sig mellan branscherna energi, fastighet, industri och bygg, samt tjänster per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande fördelning för en portfölj som består av alla företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte förfallit (röd stapel). Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Återstående löptid

Den genomsnittliga återstående löptiden (den tid som återstår innan företagsobligationen förfaller) för Riksbankens innehav av företagsobligationer är 1,9 år per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande uppgift för en portfölj som består av alla de företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte har förfallit, är 2 år.

Återstående löptid

Diagram: Återstående löptid

Diagrammet visar hur Riksbankens innehav av företagsobligationer (blå stapel) fördelar sig mellan fem olika löptider: 0-1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år, samt 4-5 år per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande fördelning för en portfölj som består av alla företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte förfallit (röd stapel). Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Fördelning per kreditbetyg

Diagram: Fördelning per kreditbetyg

Diagrammet visar hur Riksbankens innehav av företagsobligationer (blå stapel) fördelar sig mellan kreditbetygen AA, A, och BBB per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande fördelning för en portfölj som består av alla företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte förfallit (röd stapel). Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

* Riksbanken säljer i normalfallet inte de obligationer som inte längre uppfyller Riksbankens formella krav för att vara fortsatt köpbara, vilket främst handlar om obligationer där den återstående löptiden blivit kortare än sex månader. För att underlätta en utvärdering av marknadsneutraliteten i Riksbankens köp jämförs därför innehaven av företagsobligationer löpande med en portfölj som består av alla de obligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte har förfallit.

Köp av företagsobligationer

Nedan redovisas Riksbankens totala köp av företagsobligationer. Från september 2020 till den 31 december 2021 köpte Riksbanken företagsobligationer till ett nominellt belopp om 13 miljarder kronor. Under första kvartalet 2022 avser Riksbanken att köpa obligationer till ett nominellt belopp om 1 miljard kronor. Köpen omfattar precis som tidigare obligationer utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Riksbankens totala köp av företagsobligationer

Diagram: Köp av företagsobligationer

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av företagsobligationer sedan åtgärden inleddes i september 2020. Uppgifterna anges i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-17