Köp av företagsobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 30 juni 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen inkluderar bland annat medel- och långfristiga värdepapper utgivna av icke-finansiella företag – företagsobligationer.

Köpen omfattar företagsobliga­tioner utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på upp till 5 år. Köpen sker på andrahandsmarknaden från Riksbankens penningpoli­tiska motparter.

Riksbanken tillämpar en begränsningsregel som innebär att Riksbanken, vid respektive köptillfälle, inte ska äga mer än 50 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagsobligationer i svenska kronor eller mer än 50 procent av en enskild obligationsutgåva. Genom köpen av företagsobligationer kan Riksbanken etablera närvaro på marknaden för dessa värdepapper och därmed säkerställa god förmåga för att snabbt kunna utöka köpens omfattning vid behov av en mer expansiv penningpolitik.

Köpen av företagsobligationer inleddes den vecka som börjar med den 14 september 2020.

Mer detaljerad information om köp av företagsobligationer finns att läsa under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Köp av företagsobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av företagsobligationer. Fram till den 30 juni 2021 erbjuder sig Riksbanken att köpa företagsobligationer utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor.

Diagram: Köp av företagsobligationer

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av företagsobligationer sedan åtgärden inleddes i september 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Innehav av företagsobligationer

Den totala volymen av Riksbankens innehav av företagsobligationer samt information om innehavens fördelning mellan olika sektorer och genomsnittlig återstående löptid kommer att redovisas kvartalsvis, med start från årsskiftet. Informationen publiceras i början av januari.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-10-26