Köp av företagsobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 31 december 2021 köpa värdepapper för upp till 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen inkluderar bland annat medel- och långfristiga värdepapper utgivna av icke-finansiella företag – företagsobligationer.

Köpen omfattar företagsobliga­tioner utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på upp till 5 år. Obligationerna ska vidare vara utgivna av företag som lever upp till internationella standarder och normer för hållbarhet. Köpen sker på andrahandsmarknaden från Riksbankens penningpoli­tiska motparter.

Riksbanken tillämpar en begränsningsregel som innebär att Riksbanken, vid respektive köptillfälle, inte ska äga mer än 50 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagsobligationer i svenska kronor eller mer än 50 procent av en enskild obligationsutgåva. Genom köpen av företagsobligationer kan Riksbanken etablera närvaro på marknaden för dessa värdepapper och därmed säkerställa god förmåga för att snabbt kunna utöka köpens omfattning vid behov av en mer expansiv penningpolitik.

Köpen av företagsobligationer inleddes den vecka som börjar med den 14 september 2020.

Mer detaljerad information om köp av företagsobligationer finns att läsa under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Här finns en lista över företag med obligationer som uppfyller Riksbankens kriterier.

Innehav av företagsobligationer 

Nedan redovisas Riksbankens totala innehav av företagsobligationer samt innehavens fördelning mellan olika branscher och återstående löptid. Innehavet är nettosumman av köpta företagsobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Riksbankens totala innehav av företagsobligationer

Diagram: Innehav företagsobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av företagsobligationer som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av företagsobligationer
  Miljarder svenska kronor
Innehav per 31 augusti 2021 10,7
Nya köp i september 2021 1
Förfall under september 2021 -0,3
Innehav per 30 september 2021 11,4

 

Fördelning mellan branscher

Diagram: Fördelning mellan branscher

Diagrammet visar hur Riksbankens innehav av företagsobligationer (blå stapel) fördelar sig mellan branscherna energi, fastighet, industri och bygg, samt tjänster per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande fördelning för en portfölj som består av alla företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte förfallit (röd stapel). Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Återstående löptid

Den genomsnittliga återstående löptiden (den tid som återstår innan företagsobligationen förfaller) för Riksbankens innehav av företagsobligationer är 2 år per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande uppgift för en portfölj som består av alla de företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte har förfallit, är 2 år.

Återstående löptid

Diagram: Återstående löptid

Diagrammet visar hur Riksbankens innehav av företagsobligationer (blå stapel) fördelar sig mellan fem olika löptider: 0-1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år, samt 4-5 år per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande fördelning för en portfölj som består av alla företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte förfallit (röd stapel). Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Fördelning per kreditbetyg

Diagram: Fördelning per kreditbetyg

Diagrammet visar hur Riksbankens innehav av företagsobligationer (blå stapel) fördelar sig mellan kreditbetygen AA, A, och BBB per den sista vardagen föregående månad. Som jämförelse visas också motsvarande fördelning för en portfölj som består av alla företagsobligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte förfallit (röd stapel). Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

* Riksbanken säljer i normalfallet inte de obligationer som inte längre uppfyller Riksbankens formella krav för att vara fortsatt köpbara, vilket främst handlar om obligationer där den återstående löptiden blivit kortare än sex månader. För att underlätta en utvärdering av marknadsneutraliteten i Riksbankens köp jämförs därför innehaven av företagsobligationer löpande med en portfölj som består av alla de obligationer som Riksbanken har kunnat köpa sedan köpen påbörjades i september 2020 och som ännu inte har förfallit.

Köp av företagsobligationer

Nedan redovisas Riksbankens totala köp av företagsobligationer. Fram till den 31 december 2021 erbjuder sig Riksbanken att köpa företagsobligationer utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag till ett nominellt belopp om 13 miljarder kronor. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Riksbankens totala köp av företagsobligationer

Diagram: Köp av företagsobligationer

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av företagsobligationer sedan åtgärden inleddes i september 2020. Uppgifterna anges i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-25